2014aujoesIII(laat u voorlezen!)

 

 

Plai

De tsiet dat me de waar tse vós jong hoale, likt wied hinger ós. Ummer mieë weëd mit d'r auto 't broeëd, 't vleesj, 't jreuns jehold. 't Weëd ummer lestiejer um d'r auto bij de jesjefter tse kanne parkere. Zicher noen wie inne jroeëse supermaat d'rbij is kome. De jemeende hat besjloase hinger de jesjefter inne jroeëse plai aa tse legke. Jenóg plaatsj vuur auto's. Doavuur moeëte de zempljieje lu e sjtuk van d'r jaad aafjeëve. Dat jong mit d'r nuedieje krach. Mar sjlieslieg hat 't jeklapt. D'r nuie plai is veëdieg. De jesjefslu vroeë. 't Bliet nog ing vroag. D'r naam. Wie zal d'r nuie plai heesje? Ing kommissiejoeën weëd in 't leëve jeróffe. Doa-i zitse lu oes d'r jemeenderoad. Bij de ieëtsjte verzamloeng darf jidderinne inne naam vuursjlage. D'r Andris Ritzen meent dat 't jód vuur 't aazie van de jemeende is um inne weltbekankde naam tse weële. D'r Einstein.
'Doa hat hei jinne jet mit,' zeët d'r Chris Winckens,' pak da d'r naam va d'r Kep Oalisjleëjer. Dat woar vruier heë inne bekankde sjoester.'
't Lies-je Timmermans bemuit ziech noen óch d'rmit.
'Nuuks d'rva. Da zeës te alling mar, umdat 't diene nónk is. Iech ving dat d'r naam durchdaat mós zieë. Zoeë zoog iech ins in e dörp bij inne plai d'r naam Likplaatsj sjtoa. Doa kunt al joarelang ing famillieë Lickens óp vakans. En noa die famillieë is deë plai noen jeneumd.'
t Is sjtil. Me huet ze dinke. 'Wat mós dat vuursjtelle?'
'Sjnapt uur 't,' zeët 't Lies-je. 'Likplaatsj. Ing plaatsj um tse blieve. Jenauw zoeëjet wie sjifter in de have. Hei mit auto's.'
D'r Chris vingt aa tse laache.
'Auto's sjtunt. Die ligke nit.'
Oane jet tse zage leuft 't Lies-je wus eroes. Deë oavend kome ummer mieë wuste lu. 't Doert nit lang of d'r zaal is leëg. D'r naam nit vónge.
Nieëkste waech kanne de auto's óp d'r plai. D'r burjemeester zal faierlieg 't naamsjilld óphange. 't Woad 'Plai' sjteet al dróp. Noen d'r naam nog. Die plaatsj is óp 't sjild  nog leëg.
Plai, klinge naam óp e jroeës sjild.
Plaatsj jenóg.
Naam jenóg.