2014tsepIIlaat u voorlezen!)

 

Tswelf beum
 

D'r wink fleut uvver d'r huevel. De beum beweëje mit. Ze sjtunt in inne krink. Ing kroeën óp d'r kop. D'r Fieliep leuft d'r huevel eróp. Zieng vus trekke e sjpoor durch 't nase jraas. Dizze mörje is e aakome. Óp d'r maat. Midde in 't dörp. Parkeret ziene auto neëver 't jemeendehoes. Inne man lofet verbij. D'r Fieliep vroaget, woa d'r huevel mit de beum is. D'r man tseechet hinger ziech. En lofet durch. Oane jet tse zage. Wen 't uvver d'r huevel jeet, weëd jesjwaeje. Doa hant ze jing wöad vuur. Vanoes 't dörp kan me de beum jód zieë. Óp d'r huevel van erinneróng.  Noa d'r krig zunt ze jeplantst. Durch de lu van 't dörp. Oes woed. Oes leed. Zoeëmar woeëde manslu ópjepakt. In d'r beusj woar inne tsoldaat vónge. Doeëdjesjaose. D'r kommandant wool wisse weë dat jedoa hauw. Mar jinne zaat jet. Verroane dong me ziech nit.
'Went uur sjwiegt wie 't jraaf,' zaat d'r kommandant,  'da zal iech e jraaf vuur uuch jrave.' 
In alle Herjodsvrugde varete auto's uvver d'r maat. Tsoldate sjprónge droes. Ze kloppete óp dure. Wen me nit flot jenóg ópmaachet, troane ze de dure i. De tsoldate sjlefete manslu oes de hoezer. Ze woeëde óp inne vrachwaan jelane. Vieë ópee jeduid. Noa d'r huevel. Doa sjtónge ze in inne krink. Heng óp d'r ruk jebónge. Kiekete sjnak vuur ziech oes. De zon koam óp. D'r ieëtsjte woeëd doeëd jesjaose. Zakket inee. D'r sjal van d'r sjoes klónk uvver 't daal. Da woar 't sjtil. Alling 't roesje van d'r wink. Bis d'r nieëkste sjoes. Ing sjtond sjpieëder. De kirchklok sjloog. Jewere wiezere van de klok. Jidder sjtond hoeët me in 't dörp inne sjoes. Óp d'r maat sjtónge lu. Vervrónge jezichter. Troane. Jedempt sjraie. Ummer mieë manslu loge óp d'r huevel  jesjtrekt in 't jraas. Ummer winniejer sjtónge reëtóp. Mar ze hole poal. Ze sjwiejete wie 't jraaf. Hön jraaf. D'r letste sjoes klónk. De zon jong ónger. De tsoldate varete voet. De manslu de klok rónk.
D'r Fieliep sjteet óp d'r huevel. Midde in d'r krink van de beum. Durch de lu oes 't dörp jeplantst. Tswelf beum. Jidder sjtond inne. Va zonsópjank bis 't aovendroeë. De manslu. Monde van e joar. Jevalle vuur e leëve va vrid. D'r Fieliep kiekt rónk. Noa de beum. Zukt de sjtond va ziene opa. De beum wase in de tsiet. Eëve wied oeseree. Oane naam. Oane óngersjeet. In inne krink. Inne zonnewiezer.  't Is midde óp d'r daag. De zon óp d'r huekste pónk. D'r Fieliep leuft d'r huevel eraaf. In inne boom sjteet de letter F jekerfd. De letter va ziene naam.. Heë waast mit d'r boom mit. D'r boom va ziene opa. Zoeë sjterk wie inne boom. D'r boom woa de zon ónger jeet.