2014tsepIIIlaat u voorlezen!)

 

 

Reënballet

Zóndiegmörje. Sjpatsere. In alle Herjodsvrugde sjteet d'r May óp. Sjtonde sjpatsere. De dörper nog i sjlof. Heë zukt ziech weëg binnedurch. Zoeë vrug in d'r mörje hat d'r daag nog zóndiegsrouw. Die jenist d'r May. Sjrit vuur sjrit. Hu evver reën.
D'r May anet al jet wie e wakker woeëd. De hootsdoeve zunt sjtil. Angesj losse ze ziech al vrug jód hure. Heë sjleet de dekke óp. Huft de jardieng óp um eroes tse kanne kieke. Ziet in ing nase welt. Óp d'r jraasplai vuur 't hoes likt jee heufje van ing kats. Besjtimd verzaofe. Mit inne zuet trukt e de dekke uvver ziech hin. D'r buienradar joof jisteroavend nog hofnoeng. Reën ieëtsj in d'r middieg. Heë drieënt ziech in de dekke. Da mar nog jet sjloffe.
Nuuks d'rva! De dekke wurpt e an zie. Ópsjtoa. De mörjelóf in de longe zoege. De zamsdiegtsiedónk is dik jenóg um óch nog bij de zóndiegsbóttram tse leëze.
An duur tieke drupe. Reënballet in d'r jaad. Wassersjpietse.
Moeziek en dans. E jediech. D'r sjpatseerjank van d'r May dizze zóndiegmörje.
't Tsimmer deent ziech oes. D'r vrujje mörje, dörper, sjtil weëg. Ze kome eri.
E jediech óp 't ritme va reën en wink. Ballet en moeziek. Jedanst i wöad.