2014oktIIlaat u voorlezen!)

 

 

I-jank

Ing waech lang in ing Duutsje sjtad.
'Inne i-jank noa koens en de poats noa e berglandsjaf' sjteet in d'r folder van de sjtad.
Jans jet tse zieë. Um diech de oge oes tse kieke. En dat dunt ze óch. D'r Henk en d'r Jeu. Neëveree zitse ze in de tram. 't Hat effe jedoerd, mar ze hant 't noen durch, woa ze mósse i-sjtieje en oessjtieje. D'r waeg tusje 't hotel en 't tsentroem kanne ze al jód. Ze vertselle ziech jet in hön eje sjproach. Jinne kiekt doava óp. In die jroeëse sjtad zunt ze wal jet jewend. Doabij zal 't plat wat ze kalle nit jans versjtange weëde. Al tse sjtil kalle ze dan óch nit. Ing non sjtiegt i. D'r Henk bekiekt ziech 't kepje van de zuster.
'Ejentlieg jans ainfach jemaad. E sjtuks-je sjtaof sjtieve en vauwe. Mit e paar sjpange in de hoare sjtaeche.'
De zuster kiekt ruiieg eroes. Ze hilt ing taesj óp d'r sjoeës vas.
'Kiek ins noa de heng van de zuster,' zeët d'r Jeu. 'E paar flinke wirkeheng. 't Is besjimd ing krankesjwester. Die deed de kathetere.'
Bij 't woad katheter kiekt ze de tswai manslu aa. Die sjwieje. Ze kanne koom d'r laach i-haode. Bij 't sjpetaal sjtópt de tram. De zuster sjtiegt oes. D'r Jeu sjtuest d'r Henk aa. Heë durft werm helóp tse kalle.
'Zieste. Hauw iech 't diech nit jezaad. Ze versjtong 't woad katheter. 't Is ing krankesjwester. Dat zien iech an de heng.'  
Ze zient heur 't sjpetaal eri joa. Duch de poats van d'r zie-i-jank.
'D'r klinge i-jank,' laacht d'r Jeu, 'ing koens mit zoeng heng.'
D'r Henk deed jraad of e d'r folder leëst.
'De poats noa de bloas.'