2014oktIVlaat u voorlezen!)

 

 

Narcose

Doa likt e da. D'r Han. In e jroeës bed. Inne jreune sjótsel aa. Óp d'r ruk  tsouwjekneuft. Ing verpleegster viert 't bed durch de jeng. 't Broeze van inne elektriesje motor klinkt. D'r Han kan ziech verbij zieë joa in sjpeijelböl an d'r plavong. Heë vingt 't jelui. Óp d'r kop hat e ee plastic mutsje. Dat deed 'm dinke an zieng kingertsiet. Ziene pap hauw inne Mobylettebrommer. Dem moeëts te mit de pedale aatreëne. D'r Han zoos hingerdróp. E kusse óp d'r jepekdreëjer. Vasjebónge ónger de sjnelbingere. De vus óp tswai oes-jeklapte vóssjtutse. Wen 't reënet, droog heë inne plastic Bigbenjas. Deë zoos in e taesje. Dat denet vuur reënmutsj.
Ze mósse nog e paar jeng durch. 't Jevare weëde jieët hem e werm jeveul. Zoeëjet wie oeëts in d'r kingerwaan. Jeduid durch de mam.
Doabij hat e ing tablet kraeje um ziech jód tse veule.Bij 't operatiejoeëns-tsimmer mósse ze wade. De verpleegster is vrundlieg.
'Kan iech teëje uuch plat kalle,' vroagt ze.
Wen  d'r Han nog inne sjplinkter angs hat, is deë noen voet.
Lang broeche ze nit tse wade. Ze kanne eri. D'r narcotiseur deed zie werk.
'Diep zuchten,' zeët e.
'Kan iech teëje uuch plat kalle,' dinkt d'r Han.
Mit inne laach i zie jezich vilt e i sjlof.