2014decIIlaat u voorlezen!)


 

Natoervólk

't Is inne reëne zóndieg. Jee weer vuur inne sjpatseerjank. Besser binne zitse. Óp d'r televies is inne projram uvver natoervólke.
Inne indiaan zitst vuur ing höal oave óp inne berg. Heë is óp leëftsiet. Zieng lang jries hoare danse in d'r wink. De bee uvveree jevouwe. Inne sjniederzits. Kiekt sjnak vuur ziech oes. Daaglang. Ziet de zon óngerjoa en ópkome. Veult de leëvenskraf oes ziech voetsjtreume.  Inne jónge man oes d'r sjtam is bij hem. Hilt de wach. 't Vuur brennend. Ónge in 't kamp wade de angere. Kieke eróp. Bis d'r indiaan ziech lekt. De oge in 't bemoalde jezich sjluust. D'r waeg jeet noa de ieëwieje jachvelde. D'r jónge indiaan vingt aa tse zinge. E klaaglid. Vanoes 't kamp kriet e antwoad. Trommele, zinge, danse. E jroeës vuur. Vlamme sjtrieële de naat. Luete d'r waeg noa de ieëwieje jachvelde.
Nieëkste waech jeet d'r projram uvver natoervólke wieër. E nui deel.
An duur is 't nog ummer mies. In 't tsimmer brennen drei keëtse. Sjtrieële d'r duuster. Luete d'r waeg noa krismes. Nieëkste waech  jeet d'r projram van d'r advent wieër. 't Veerde deel.