2014decIIIlaat u voorlezen!)


 

Klumpjer

't Sjwester van d'r pap hat jeboertsdaag. De tant. Ze kunt va tsiet bis tsiet d'r d'r pap i hoes ing hank helpe. Noen wie ze jöarieg is, jieët d'r pap ze heivuur e jesjenk. Inne oavend mit de famillieë noa 't tejater. Inne krisprojram. In d'r zommer hant ze al de kate besjteld. 't Woar zoeë oesverkoat.
Ze zitse neëveree. De ieëtsjte rij óp d'r balkon. Kanne 't va doa jód zieë. En vuural hure. 't Jeet uvver fes viere. 't Jieët vöal tse laache. Jenóg um noa tse dinke. 't Is kritiesj. Mar 't bliet werm. Lidjer oes vruier tsiete. De lu mit tse losse zinge. De tant kiekt mit blinkende oge. Sjtere-sjtroalend. Veult de kingertsiet bluie.  Krisroeës van oeëts. Noeëte-sjnei. Engele danse. Oes heur teasj pakt de tant ing tuut klumpjer. Ze deelt ze oes.
'Himmelsklumpjer,' fluustert ze.
Noa d'r projram junt ze noa de tant heem. De veerde keëts weëd aajesjtaoche. De tant wiest eróp.
'Himmelsklumpje,' zeët ze.
'Mam,' fluustert de jungste doater.
Kóch en vlaam kome óp d'r dusj. D'r jeboertsdaag van de tant. De himmels-klumpjer sjud ze in e kumpje.
An d'r sjloes van d'r aovend junt ze werm noa heem. De teldere zunt leëg. In e kumpje likt nog ee klumpje.
'Mam,' fluustert 't jungste nog ins.