2014novIlaat u voorlezen!)


 

Voeëjel

Wat woar 't e fes. In d'r mai. De sjutse. D'r pastoer hauw wie ummer d'r ieëtsjte sjoes jedoa. Ze hauwe  doanoa jans jet rungdes jesjaose. Inne sjplinkter van d'r voeëjel óp de sjtang bloof hange. Bis d'r Matjeu an de rij woar. Ziene betste sjoes oeëts. Al jans jet joare woar e bij de sjutse. Noeëts richtieg jetróffe. En noen kunnik. Heë jong bij zieng sjutsevrung óp de sjouwere. Doanoa d'r rónkjank durch de noabersjaf. D'r Matjeu sjtroalet. Sjtoots mit de sjutseplate uvver de sjouwere. Bis 't oavends sjpieë doeret 't fes in 't verainslokaal. D'r Matjeu woar lang jónkjezel weë. Bis e bekandsjaf kroog mit ing vrauw. 't Karin. Ze koam ing sjtroas wieër wie d'r Matjeu woeëne. Mit heur tswai kinger. D'r Matjeu loos zie oog óp heur valle. En 't woeëd jet. Sjtoots lofet 't Karin bij hem an d'r erm. De sjutsekunnejin. In e sjiek kleed mit inne sjtroech blomme i jen heng. Zoeë trókke ze mennieg kier oes. Óch óp d'r fesdaag van hönne sjutshillieje. Deë vong aa mit ing maes in jen kirch. Bij de kommeliejoeën joof d'r pastoer 't Karin jing hostie.
'Nit an jesjiede lu,' zaat e.  
De sjutse drieënet ziech doe allenäu um en jónge de kirch eroes. D'r sjutshillieje nome ze mit noa 't verainslokaal. Doa hant ze 'm je-ierd.
Jans jet joare jeet dat noen e-zoeë. D'r Matjeu is noen nit mieë kunnik. 't Karin waal zieng kunnejin. En d'r pastoer deë hat d'r voeëjel aafjesjaose. Is kunnik in zieng eje kirch. Mit de plate van de sjtreng lier uvver de sjouwere. Bij de sjutse lieët e ziech nit mieë zieë. Nit mieë d'r ieëtsjte sjoes.
Deë hat dis joar d'r paus jedoa durch zieng bischöf noa Rome tse losse kome. Nit um d'r voeëjel aaf tse sjisse. Mar um 'm  los tse losse. Um vuejel tse losse vleie. Vuejel va versjtendnis Va vrid. Va leefde.
De kirch inne doevesjlaag vuur jidder miensj tse losse zieë.