2014decIVlaat u voorlezen!)

 

Vesper
't Rent al d'r janse daag. De lu lofe inne sjrit flotter uvver jen sjtroas. De letste waar vuur de fesdaag weëd jehold. Inne vrachwaan viert mit jroeëse sjnelheet verbij. D'r Alfred bliet sjtoa. Kiekt 'm noa. Ejentlieg wil e mit inne vinger noa ziene vuurkop wieze. Heë lieët 't zieë. Zicher óp Hillieje oavend nit. Vrid vuur alle lu. Mit jroeëse sjritte sjtikt e d'r waeg uvver. Noa d'r vóspad langs 't wasser. 't Weëd duuster. De rivier sjtreumt rui-ieg. Jing boot tse zieë. Lampelit sjpeielt ziech. Ing kirchklok loeët. De kingermaes vingt aa. D'r Alfred jenist de rouw. Wie naas 't weer óch is. Heem kan e ziech dierek werme. Vingt e jemuutliegheet bij zieng famillieë. Zicher hu.
'E kink is jebore.'
Heë kan 't wal oesróffe. Zinge mit de engele. Inne hiertedans. E kink is jebore. Zie klingkink. 'Vesper'. Oavendsjteer.
Zieng sjritte weëde flotter. Noa heem. Doa wil e noen zieë. Inne auto viert lanksaam langs. D'r Alfred mós wade. 't Jeet 'm noen nit mieë flot jenóg. Heë mós laache.
'Doe has alle tsiet,' zeët e teëje ziechzelver.
Heë drieënt ziech um. Kiekt noa de rivier.
'Tsiet,' zeët e nog ins. 'Ze sjtreumt verbij.'
Tsiet.
E Meëdje sjpeielt ziech.
Vesper.