2014meetsV(laat u voorlezen!)

 

Ipad

D'r Jordy jeet óp mitwochmiddieg jemindlieg noa de oma en d'r opa. Da is bij ziech jinne heem. De mam en d'r pap zunt allebei óp hön werk. Hu is inne sjunne vrugjoardaag. De zon werm. D'r opa wirkt in d'r jaad. Narcisse, krokusse, blauw druufjer, hyacinte.  E sjpel va jeël, blauw, wies. Ing sjpas um tse zieë. De kieësmuuts-jer fleute. D'r Jordy zitst mit zie vrunke óp de bank in d'r jaad. Deë darf óch kome sjpieële. Ze sjtare noa d'r ipad. De vingere junt uvver 't sjerm. D'r opa fleut e lidje. De jonge hant doa jee oer vuur. De oma bringt ze jet tse drinke mit plets-jer d'rbij.  
'Iech zets 't hei óp e dusje.'
De jonge knikke. Ze hant jing tsiet um óp tse kieke. '
Wat zut uur an 't doeë,' vroagt de oma.
't Doert effe. Da zeët d'r Jordy: 'Dem hant vier va de sjoeël kraeje. Zoeë kanne vier vöal liere. Wienieë en woa vier mar wille.'
De oma sjud mit d'r kop. Ze jeet eri. D'r opa bekiekt 't ziech ins. Heë leuft noa d'r sjtal. E paar sjleëg klinke. Noa e tsietsje kunt e eroes. Heë hat ing leëg conserve-buks in de heng. Doa zitst ing koad aa. Heë lekt de buks neëver de bank. Da jeet heë tseruk noa d'r sjtal. De koad rolt heë aaf. D'r Jordy kiekt  ins óp. 't Is jraad of e jet huet. Heë sjtuest zie vrunke aa.
'Bis doe dat?'
'Nae.'
Neëver de bank zient ze de buks ligke. D'r Jordy sjteet óp. Heë hilt vuurzichtieg de buks teëje zie oer.
'Dat is de sjtim van d'r opa. Kiek de koad kunt oes d'r sjtal.'
Ze lofe d'rhin. D'r opa laacht. Heë hat ing anger buks in de heng.
'Durch de koad kan iech mit uuch kalle. Dat is inne tellefong.'
D'r Jordy laacht. Heë sjneurt tseruk noa de bank. Noen kalt heë in de buks. Zoeë kanne ze ziech hure. De bukse zunt oer en mónk tsejeliechertsiet. Ze hant de jruetste sjpas. In d'r sjtal maache de tswai jonge óch inne tellefong vuur heem.  
D'r opa sjoefelt werm tusje de blomme. 't Is vrugjoar. De vuejel fleute. De sjtimme van de jonge klinke oes de bukse.
De ipads ligke óp de bank.
Oes-jezatsd.{gostop}