2014aprilII(laat u voorlezen!)

 

Jouw Waech

't Is in ing drieën. Bergaaf. Inne helle sjlaag. Fiets en fietser sjuve uvver d'r waeg. Heë verzukt reët tse kome. Mar de pieng is tse sjlim. Inne auto kunt d'rhingeraa. Sjtópt. De vinster jeet óp.
'Has te diech pieng jedoa, jong? In Holland zijn de straten niet van chocolade zoals jij.'
Oes d'r auto klinkt hel jelaach. Ing sjtreuf jaas. Voet is e.
D'r Hannes kunt d'r bergóp. Heë hat 't jehoeëd. Wus kiekt e d'r auto noa. Zieng woed kan e umzetse i zörg. Sjtiegt aaf. Lekt ziene fiets in 't jraas. Heë zetst ziech óp ing knei hinger d'r fietser. Sjtutst 'm.
'Dankjewel.'
Heë wiest noa zieng taesj in d'r fiets-trieko.
'Mijn telefoon.'
Zieng sjtim klinkt zuudlieg. Heë belt zieng vrauw. Ing knei blauwt jet. D'r Hannes veëgt 't mit inne papiere zakdóch aaf. E kink kunt langs. I zieng heng inne palmpoasje-sjtek. 't Pakt e ai i jekluurd papier van d'r sjtek. Knikt mit d'r kop en jieët 'm 't ai. D'r fietser kiekt vrundlieg.
'Sjokkelaad is jód teëje de pieng,' laacht d'r Hannes.
De vrauw kunt al flot mit d'r auto. Mit muite kunt d'r fietser reët. D'r Hannes en de vrauw helpe 'm. Ze bedanke ziech hatslieg bij d'r Hannes. Lanksaam viert d'r auto voet. D'r Hannes kiekt ze noa. D'r papiere zakdóch hat nog i jen heng. 't Blód van d'r fietser ópjedruugd. Roeë. Miensjeblód.
Heë sjtiegt óp d'r fiets. De Jouw Waech hat aajevange.