2014maiI(laat u voorlezen!)

 

Zus

Me hauw jet tsiet dri jesjtaoche, mar 't hat jeklapt. D'r Wiel kriet zieng medallieë. Heë holt 't aod papier óp vuur de harmonie. Al joare lang. Velt jet tse kollektere? D'r Wiel  is d'rbij. I weer en wink mit lote of sjpenker langs de duur. Nuuks is 'm tse vöal. 't Is 'm jejond, de medallieë. Dat vingt d'r könnik óch. D'r burjemeester kunt ze in d'r noamiddieg bringe. D'r Wiel wees va nuuks. Me hat ziech aafjekald in de wieëtsjaf óp d'r ek. De famillieë en de vrung. De ieëtsjte lu kome eri. D'r wieët en zieng vrauw zitse nog an d'r dusj tse aese. Mar ze neëme ziech de tsiet um beer tse tsappe. 't Aese weëd lanksaam kaod.
'Da maache vier doa eëpelsjlaat va,' zeët de wieëtsvrauw.
De sjpas zitst jód dri. Me vräut ziech vuur d'r Wiel. De harmonie hat jet moeziekante óp de bee kanne bringe. De mieëtste kome dierek van 't werk. Inne van de blöazere hat d'r sjtubjas nog aa. Wen d'r burjemeester aakunt, sjtelt de harmonie ziech óp. De lu sjtunt an duur. Vane oes-jesjtaoche. Ing jong vrauw kunt óp inne fiets  aavare. Um d'r kop inne dóch. Ze sjtiegt aaf. Heur kink zitst hinger dróp. 't Hat ing oranje blom in de sjwatse krolle. Laachend winke ze. D'r jezankverain is óch mit e paar man d'rbij. De trommesjleëjer sjlunt d'r Lockmarsj. D'r tsóg vertrukt. Vóftsieg meter lofe. Da zunt ze doa. D'r Wiel kunt eroes. Mit jroeëse oge sjteet vuur 't hoes. Zieng vrauw an d'r erm. De harmonie sjpilt e paar mersj. Tsem sjloes 't Wilhelmus. 't Sjalt durch 't sjtröas-je. De zengere d'rboave oes. D'r burjemeester trukt ziech de kette jód. Heë sjpangt d'r Wiel de medallieë óp. De ieëtsjte drupe reën valle. De harmonie sjpilt nog flot 'lang zal heë leëve'. D'r reën tiekt óp de sjirme. In de moas. D'r Wiel sjtroalt. Ing oranjezon. Zieng vrauw jeet mit oranjebitter rónk. Inne zusse bejin van inne lange oavend.
D'r blöazer mit d'r sjtubjas is d'r letste deë noa heem jeet. An duur is 't drueg. D'r Wiel kiekt hinger de vinster eroes. De medallieë óp de brós. Heë drinkt ziech mit de vrauw nog inne oranjebitter. Lekt de hank óp de medallieë.
'Zus,' zeët e en drinkt inne sjloek.