2014maiII(laat u voorlezen!)

 

Kluubje

In de wieëtsjaf huft 't ziech. E jroeës sjerm hingt an de moer. Jans jet supportere wille hönne foesbalkloeb zieë winne. En dat klapt óch. Alling inne angere foesbalkloeb muet da verlizze. En dat letste passeert nit. Noen vleie ze droes. Ing klas deper sjpille. Noa al die joare in de huekste klas.
Heem hat d'r Joeëhan noa d'r radio jeloestert. En durch 't tsimmer jebroest. Zieng vrauw koeët 't ziech nit mieë aahure. Ze jong in de kuche sjtrieche. Versjlage zitst e in d'r sjtool. Zie kluubje. Ziene pap woar bauw jiddere daag noa de sjiech óp de foesbalwei. Mieënet 't jraas. Trók de kalksjtrefe. Hong de netser óp. Zatst de cornerveëntjer. Dong de bel ivette en óppómpe. Jong mit d'r foesbalpool langs de duur. Allenäu vuur d'r foesbalkloeb. Ummezuns. Alling vuur de sjpas. D'r Joeëhan waset zoeë óp mit d'r foesbal. Joare jeleie trókke ze um noa e jroeës sjtadion. 't Aod veld woeët alling jebroecht um tse traine.
''t Jeld maat al kapot,' zaat ziene pap.
D'r Joeëhan mós an 'm dinke. Heë sjteet óp. An de moer in de kuche hingt inne sjpaarpot vuur de seizoenskaat. Jet jeld duit e dri.
'Die zal 't nieëks joar billiejer weëde,' zeët zieng vrauw.
Doa kan d'r Joeëhan nit vroeë mit zieë. In de wieëtsjaf is 't leed voetjesjpeuld. Me kalt alling nog mar va sjood.
'Mieljoeëne hat de jemeende in deë kloeb jesjtaoche. En weë mós 't betsale? Vier.' ruft d'r Tsiem.
Heë zitst an inne ek van de tieëk. D'r Sander kiekt 'm ins aa. Heë veëgt ziech ing troan aaf.
'Weë kalt noen uvver jeld. Dink an 't verdris van de supportere.'
'Leve Sander. Doe kals uvver 't verdis van de supportere wen 't diech jód oeskunt. Doe broechs de sjtimme va dön um in d'r jemeenderoad tse kome. En die troane va diech zunt mar tejater. Durf doch tse zage dat die mieljoeëne van ós voetjewórpe jeld is. Vier zitse óp de bloare.'
Inne man van de tsiedónk kunt eri. Heë maat ing foto van d'r Sander en de troan.
'Joa,' zeët d'r Tsiem, 'zets die mar in de tsiedónk en sjrief drónger 'krokodillentranen'.'
D'r Sander lekt ziech de heng op de oere. An duur leuft d'r Joeëhan verbij. Heë maat zieng oavendrungde mit d'r hónk langs de auw foesbalwei. Effe bliet e sjtoa. 't Is jraad of e ziene pap ziet. 't Piepe van 't kalkweëntje huet. Da leuft e wieër. An d'r sjtats van d'r hónk hat e sjtriks-je jebónge. Óppen sjtroas is jinne tse zieë. Waal inne hónk. En deë winkt mit de klure van d'r kloeb. Vuur d'r Joeëhan is dat jenóg.
Zie kluubje. Oes de tsiet van 't aod veld.