2014maiIV(laat u voorlezen!)

 

Lang naas

Sjpieëder wie angesj maat d'r Joeëhan zieng rungde mit d'r hónk. Heë hat óp d'r oessjlaag jewaad van 't songfestival. Doadurch is 't sjpieë woeëde. Mit inne laach i zie jezich leuft e durch de sjtroase. 't Lidje klinkt nog in d'r kop. Vuur 't nuits van ach oer zose ze al veëdieg. D'r Joeëhan en zieng vrauw. Ze hauw e oranje blumpje óp d'r dusj jezatst.
'Dat hulpt,' zaat ze.
Ieëtsjte zunt ze nit woeëde. Mar de tswaide plaatsj veult ziech wie winne.
Dat hauwe ze zofort teëjenee jezaad wie ze 't lidje vuur de ieëtsjte maol hoeëte: 'Wat e sjun lidje.'
Ze haode va jietaarmoeziek. Zicher wen 't romantiesj klinkt. 't Jieët e meersje jeveul. Ze sjnappete nuuks d'rva, dat óp d'r televies 't lidje woeët aafjekraacht. 'Die sjraihäos,' zaat zieng vrauw.
'Reeg diech nit óp,' laachete d'r Joeëhan. 'Zoeë lidje is nuuks vuur dat tsoat lu. Die zunt tse veerkant.'
Hel hant ze jeklatsjt wie d'r oessjlaag vas sjtong.
'Doch sjaad dat ze nit jewonne hant.'
'Och nae, vrauw, dat hant vier mit foesballe óch al ing kier mitjemaat. D'r sjunste foesbal en doch nit winne.'
D'r hoarsjnieder sjteet vuur zie jesjef, wen d'r Joeëhan verbij kunt.
'Hauws te 't óch jezieë, Joeëhan? Dat mit deë baad hat jewonne. Wie vings te dat?'
'Joa, 't lidje hat inne baad. Nui is 't nit. Mar sjun dat 't kan winne. En nog sjunner, dat de lu die ós lidje nuuks vónge noen óp de naas kieke. Wat zaat 't Ilse? Iech trek ing lang naas noa ze. Jenauw wie die an 't keëke zunt, dat 't mit foesballe nuuks weëd.'
D'r haorsjnieder duit ziech de heng in de taesje.
'Dat is doch zoeë. Die zunt flot heem.'
'En wat da nog? Iech zien jong jonge die mit vöal sjpas an 't traine zunt. Die wille jet d'rva maache. Doa vräu iech miech óp. Zets mar alvas ing lang oranje naas bij diech in de etalaasj.'
D'r Joeëhan leuft durch. Mörje zal e de oranje veëntjer van d'r zölder hoale.
't Weëd e fes. Wie dan óch.