2014maiV(laat u voorlezen!)

 

Poppies


't Is vlak, 't land. Wied kieke. Polderland. Reëte weëg. Dörper sjienge rouw. De sjteë tseje riechdom. Vuural oes vruier tsiete. Ónger de eëd verbórje de jesjiechte. Tseecht ziech i jraver. Bilder va leed. Joare jewald. Doeëd i pratsj. Jaas drievet verderf.
De IJzer drieft lanksaam noa de zieë. Rivier va krig. Noen vare sjifter langs rietkreëg. Weie. Zankzek nog tse zieë durch joare kaihel va sjtee. Loofjrave beware angs oes die tsiet. D'r ieëtsjte weltkrig.
Bussevol kome jiddere daag noa dat sjtuk Vlaanderen um de doeëde tse ieëre. Zinloos jevalle durch jewald. Jiddere oavend bloaze moeziekante um ach oer 't oavends 'Last post'. Alle daag van 't joar. Lu rije dik bij moere jeplieësterd mit name va tsoldate. Ze sjtórve vuur d'r vrid. Doedelzakmoeziek klinkt. 'Amazing graze'.
Klaproeëze bluie. Oes 't jediech van d'r John Mc Crae. Heë zoeët in d'r krig ziene kameraad. Vong 'm in e klaproeëzeveld. Jesjtórve. Heë sjrievet e jediech 'In Flanders Fields the poppies blow'. Ach detsember nuuntsinghóngedvóftsing.
Nog zunt the poppies, de klaproeëze tse zieë. 't Bild van d'r ieëtsjte weltkrig. Woa me kiekt ziet me bilder va poppies. I sjokkelaad. Jemoald óp doeëze. Kalendere. Teldere. Ermbeng. Zakduch.
Jelukliech leëve ze nog in de velder. Woa kammerade ziech vinge.
Inne sjuts teëje krig. Ing voor va vrid.