2014joenieI(laat u voorlezen!)

 

 

Verkleid

Óppen sjoeël hat de juffrauw vertseld uvver 't land Brazilië. D'r Ralf dórf óp d'r weltbol tseje wie wied de foesballere en supportere mósse reze um doa tse kome. Heem hauw heë mit d'r pap dat al in d'r atlas ópjezoeëd. Heë hat óch e foesbalbóch mit noa sjoeël jenoame. 't Is van d'r opa wie deë nog kling woar. Me kroog bij d'r zefepolver foesbalpleëtjer. Die woeëte in 't bóch jeplekt. D'r Ralf lieët de kinger 't bóch zieë. E paar pleëtjer hant los-jelosse. Óp ee van die pleëtjer sjteet inne Engelsje foesbalsupporter i nuuntsingzivve-envieëtsieg. Jans verkleid. Dat dónge ze doe al.
D'r pap van d'r Ralf vertsellet dat d'r opa wie heë mit ziene foesbalkloep kampioen woeëd, inne daag lang mit ing lampekap óp d'r kop hauw rónkjelofe. Mit jroeëse lettere hauw e dróp jesjraeve: kampioen. Ze hauwe ing foto d'rva jemaat. Die hingt nog in de kantien van d'r foesbalkloep an de moer. Kampioen zunt ze noeëts mieë woeëde. Mar de foto jieët hön waal mód um 't jiddes joar werm tse probere.
In de kas óp zie tsimmer likt d'r oranje trieko van d'r Ralf. Sjun jesjtraeche. Tswai joar tse wade. Ins kieke of e nog past. Angesj kriet e van de mam besjtimd inne nuie. 't Jieët mód. 't Fes kan aavange.