2014joenieII(laat u voorlezen!)

 

Brazuca

D'r Ralf ziet óp d'r tillevies jonge foesballe. Vunnef teëje vunnef. Ze zunt d'r könnik tse riech. Foesballere hant d'rvuur jezörgd, dat ze triekoots kroge va Hollendsje foesbalkluup.  Uvver e kling veld sjneure noen de jonge mit de triekoots va FC Twenthe en PSV. De anger jonge zitse óp de triebuun. Ze kieke noa de finale van 't tournooi. De jruetste sjpas. En sjtoots zunt ze óp hönne triekoo oes Holland wiedvoet. Ze kenne de zemplieje name. Sneijder, d'r kale. Van Persie en Kuut. Noa d'r finale dunt ze de triekoots oes. Die weëde verwaard bis d'r nieëkste wedsjtrijd. Doa vräue zie ziech óp. Deë trieko. D'r dreum va winne.
Durch sjtubieje sjtroase junt ze noa heem. Óp aafjetroane sjong. Bloeëse vus. Ze treëne teëje inne auwe bal. E junke kan d'r bal jans lang hoeëg haode. Van de vus óp de kneie en d'r kop.
Óp 't jraas in d'r jaad likt d'r Brazuca. D'r WKbal 2014. D'r Ralf hauw dem jesjónke kraeje mit ziene jeboertsdaag. D'r Jabulani koeët e ach moal hoeëghaode. Dat woar veer jaor jeleie. D'r Brazuca hilt e langer hoeëg. Mar nit vöal mieë wie tsing moal. Heë vingt d'r bal in de heng. D'r pap kunt d'r jaad eri.
'Hends,' ruft e.
'Nae,' zeët d'r Ralf. 'Iech bin noen kieper. En iech sjis d'r bal oes. Jans wied oes.'
'Woahin?'
'Noa die jonge wied voet.'
'D'r Brazuca kriet vluejele,' laacht d'r pap.
'Joa, en de jonge wied voet kanne mit 'm sjweëve.'