2014joenieIII(laat u voorlezen!)

 

 

D'r sjroam

In 't tsimmer bij d'r Joeëhan en 't Lies kunt ummer mieë jet van oranje. Dizze mörje sjtunt zoeëjaar oranje aier óp d'r dusj. Sjtil is 't, wen ze de bóttram aese. Ze laeze als ieëtsjte d'r sjport. Natuurlieg de WK. Ze hant ziech de tsiedónk jedeeld. Jidderinne hat e sjtuk. Ze leëze 't letste nuits oes Brazilië. Mit sjpas.
'In d'r poule sjtunt vier boave aa,' zeët d'r Joeëhan.
Heë kriet d'r nit jenóg va. 'Wie had dit verwacht?', sjteet in de tsiedónk.
'Iech,' ruft d'r Joeëhan.
Heë wees óch, dat 't nit ummer allenäu eëve jód woar. Mar 't jeet 'm um de vräud vuur de wedsjtrijd.  En de sjpas d'rnoa um 't winne. ''t Vunnef noel jeveul', neumt d'r Joeëhan dat.
Wen ze de bóttram óp hant, ruumt 't Lies d'r dusj aaf. 't Hunke kwispelt mit d'r sjtats. Noen kunt de ieëtsjte rungde. Um d'r nak van 't hunke is  e oranje sjtriks-je jebónge. Bij d'r hoarsjnieëder sjteet de duur óp. D'r Joeëhan bliet sjtoa. Heë kiekt eri.
'De jonge kome nog nit noa heem,' ruft e.
D'r hoarsjnieëder knipt inne miensj de hoare. An jidderinne deë 't hure kan, hat e waechelang jezaad: ''t Hollendsj elftal is flot heem.'  
D'r Joeëhan ruft 't nog ins. Noen jet heller. D'r hoarsjnieëder lekt de sjieër neer. Heë kunt eroes. Ing buks sjeerkreem hat  e in de heng. Vuur de vus van d'r Joeëhan sjprietst heë inne sjroam óp d'r sjtoep. Oane jet tse zage jeet e werm eri. D'r Joeëhan mós doa hel vuur laache. Heë duit ing hank mit jesjtrekte vinger teëje zieng naas.
'Wits te nóg? Ing oranje lang naas.'
Tsezame lofe ze wieër. D'r Joeëhan en zie hunke. Ze vräue ziech óp oranje. Hoffentlieg bliet d'r sjroam nog lang óp d'r sjtoep.
Los de hoare mar wase.