2014joenieIV(laat u voorlezen!)

 

Hoarsjnit

'Wie wilt uur han wie de foesballere mósse sjpille,' vroagt de juffrauw óppen sjoeël.
'Vunnef drei tswai! Nae, veer drei drei. Nae zes drei ee. Nae...,' de kinger róffe durchee.
'Nit allemoal tsejerliechertsiet. Da versjtunt vier nuuks.'
D'r Ralf sjtikt d'r vinger óp.
'In 't foesbalbóch va miene opa sjteet, dat 't foesbalsjpel in Engeland is bejonne. Die sjpillete mit inne kieper. Inne foesballer bloof hinge sjtoa en de angere nuung sjneurete allemaol noa vure um ing jool tse maache.
'Zoeë jeet dat noen nit mieë,' zeët d'r Kenny.
Deë kan 't wisse. Heë sjpilt bij inne richtieje foesbalkloep. Maat vöal jole. Alling mit d'r kop nit. Heë is bang dat e de hoare durjee kriet. Zieng mam hat 'm die jesjneie wie d'r hoarsjnit van d'r Ronaldo. D'r Kenny darf van de juffrauw óp 'e jroeës sjtuk papier tseechene wie 't Hollandsj elftal foesbalt.
Noa sjoeël sjneure ze hinger d'r bal uvver d'r jraasplai neëver de sjoeël. Allenäu wille ze ing jool maache.
'Iech bin d'r Ronaldo,' ruft d'r Kenny.
Heë maat jool noa jool. D'r Ralf sjneurt mit. De hoare reët óp. Sjuuft óp d'r boech uvver 't jraas.
'Iech bin d'r Van Persie.'  
Robin van Persie. Wat inne hoarsjnit. Zoeëjaar e paa hoare jries. Jenauw wie ziene pap. Alling hat deë d'r jet mieë.'
D'r Kenny zeët noa e tsietsje, dat e noa heem jeet.
'Jenauw wie d'r Ronaldo,' laacht d'r Ralf. 'Iech blief nog jet hei.'