2014joelieI(laat u voorlezen!)

 

Appetsiene-sjiefjer

Jole bringe 't winne kótterbij. En de sjpannoeng vuur d'r nieëkste wedsjtrijd sjtiegt. 't Jeet um de jole. Jole, jole en nog ins jole. D'r Ralf sjteet an duur. Heë tietsjt d'r Brazuca óppen eëd. Aafwesselend mit de linker- en reëterhank. Heë dinkt an zamsdieg. Winne. Winne. Winne. Óp de moas van 't tietsje. Heë zeët 't bauw hel óp. I jedanke sjpilt e mit. Hat e jole jemaad. D'r noaberman drieënt oranje plastic um 't jelender bij 't trepje an de vuurduur. Heë woar noa Sjpanje aajevange mit de vaan oes tse sjtaeche. Ummer mieë oranje. Waast mit de hofnoeng. D'r man van de uvverzie sjteet óch an duur.
'Maach d'r plastic mar nit tse vas. Is mekkelig bij 't losmaache.'
D'r noaberman hilt ziech um jang mit d'r plastic. D'r Ralf tietsjt d'r bal. D'r man van de uvverzie jieët nit óp.
'Jraad vloog ing sjwalber uvver. Iech dink dat 't d'r Robben woar.'  
D'r Ralf wurpt d'r bal in de loeët. D'r noaberman is veëdieg.  De mam van d'r Ralf kunt eroes. Ze hat inne kóch jebakke. Mit e foesbalveld va jreune martsiepaan en wiese tsoeker sjtriefe dróp. Appetsiene-sjiefjer zunt de sjpillere.
'Wilt uur e sjtuk van d'r Oranjekóch?'
'Zicher,' zeët d'r noaberman. 'Dat bringt jeluk.'
D'r man van de uvverzie jeet eri.
'D'r voeëjel is jevloage,' laacht d'r noaberman.
D'r Ralf köpt d'r bal noa hem. Heë köpt tseruk.
'Jód zoeë, Robben,' ruft e.
D'r foesbal sjmaacht hön.