2014joelieII(laat u voorlezen!)

 

Veer joar


Bij d'r Ralf óppen sjoeël woare de kinger mui. Ze hauwe allenäu jekaeke. Óch de juffrauw. Hu is d'r vuurletste sjoeëldaag. De klas weëd ópjeruumd. Alling de oranje veëntjer nit. Die blieve hange bis noa de vakans. Zamsdieg weëd jesjpild vuur de dreide en veerde plaatsj. Ze blieve hinger oranje sjtoa. Wie dan óch. 't Betste wuer 't  wen Brazilië en Nederland allebeij dreide woeëde. Jeweun noel noel sjpille. Óch noa de verlengeroeng. En de pinanties zoeëlang neëver treëne bis d'r sjiedsriechter tse mui woar um nog tse fleute. Wat inne ónzin ejentlieg. Ejaal wat ze nog maache. Ze zunt droes en dat deed pieng.
Heem kiekt d'r Ralf eroes noa d'r jaad. 't Hat hel jereënd. De oranjeblomme zunt plat jesjlage. D'r troer van de natoer. De zon sjiengt. De blomme zalle werm reëtkome. Oranjeblui.  
Óp d'r dusj likt d'r Brazuca. D'r Ralf pakt d'r bal. Heë jeet mit 'm eroes. D'r bal tiesjt van d'r inne vós óp d'r angere. Mieë wie tsing kier. Uvver veer joar inne nuie bal. De WK i Roesland. Wie zalle ze deë bal neume. Roezoeka? Misjien hilt e dem mieë wie tswantsieg kier hoeëg.
Uvver veer joa. Nog ing janse tsiet. D'r Brazuca tietsjt. D'r Ralf tselt: 'Ee, tswai, drei.' En ópnui: 'Ee, tswai....'
Veer joar. Da mós 't lukke.