2014joelieIV(laat u voorlezen!)

 

Vakans

Lanksaam viert inne auto de sjtroas eroes. Hinger ziech aa inne caravan. 't Sylvana jeet mit zie breursje en eldere óp vakans. Noa de zieë. Vöal kóffere en taesje hant ze bij ziech. 't Ieëtsjte wat 't Sylvana i-pakket, woar e emmersje en e sjupje um in d'r zank tse sjpieële. An dr rank van de zieë. I zon en wink. Kastieële bouwe. Jebórje in de vräud van de mam en d'r pap.
Vakans.
Mieë wie dreidoezend kilometer wieër. Gaza. D'r Asad sjpieëlt mit zieng breursjer en sjwestersjer óp 't sjtrand. Ze krieëne 't oes. Sjneure. Bloeëse vus durch d'r werme zank. Inne sjlaag. D'r zank hees. Ing raket sjlingert hön durch de loeët.
Vakans.
Alle sjteul zunt bezatst. Inne vliejer vol. Tusje de mam en d'r pap zitst d'r Eloy. Heë hat e kluurbóch óp d'r sjoeës. De vluejele van inne miepmop kluurt e blauw. 't Is ing wieë rees. Inne knal. Letste kilometer. Vliejer tserraese.
Vakans.
Óp 't sjtrand sjteet inne kastieëltoere. Kingerheng sjtrieche de moere jlat. Sjpieële ónger ing blauw loeët.
I Gaza ligke kinger óp 't sjtrand. Heng jekrumd in d'r zank. Oes-je-oamd. Boave hön ing blauw loeët.
Boave Oekraîne dwarrelt inne miepmop eraaf. Vluejele jesjtukkerd. Oes ing blauw loeët.
Vakans.