2014aujoesII(laat u voorlezen!)

 

Middenlijn

Sjpannend woar 't ejentlieg nit, wen d'r trainer 't elftal bekank maachet. Inne intsieje sjpiller koeët wal ins angesj zieë. Mar da hauw dat jemindlieg jet tse maache mit tse vöal pieng urjens i jen lief. De tswai plaatzje van de backs woare zoeë zicher wie e hoes.
'Linksback d'r Karl,' zaat d'r trainer, 'reëtsback d'r Karl.'
De tswai Karle. Ze woare e zicher sjlaos óp de duur. Doa koam jinne de zessieng eri. Al woeët ópjeruumd. D'r bal zoeë flot wie meuglieg noa vure. Doa moeëte ze mar kieke, wat ze d'rmit dónge. Ze dórve ee dink besjtimd nit van d'r trainer. Uvver de middenlijn kome.
'Doa hat uur tswai nuuks tse zukke,' zaat e.
Heë menet doamit tse zage: 'Uur looft angesj de anger sjpillere vuur de vus.'
De jonge oes de noabersjaf foesballete vuur ee en mit ee. En vuural mit vöal sjpas. D'r Karl óp links loos dat óch jeer hure. Ziene laach klónk döks uvver 't veld. Jenauw vuur de middenlijn bloof heë sjtoa. Heë dong wal ins jraad of e druvver hin jong. D'r trainer koeët doa nit vuur laache. Óch hoof heë wal ins e bee óp en hool dat in de loeët uvver de middenlijn.
'Kiek,' róffet e.
D'r Karl óp reëts hauw da de jruetste sjpas.
Sjpas maache is d'r linksback Karl blieve doeë. En da 't lifste in zieng hemetsjproach. Óch de linkse zieë trók 'm. Krietiesj in 't leëve sjtoa. Vanoes links zieng menoeng losse hure en zieë.
Bis vurrieje waech. D'r Karl jong uvver de middenlijn. Wieër wie d'r horizon.
D'r Karl óp reëts hoof ing hank óp.
Inne jrós.
Uvver de middenlijn.