2013jan I(laat u voorlezen!)

D'r lampepoal


Mit e jlaas champagne i jen heng sjtunt ze hinger de vinster. D'r Friets en d'r Wiel, tswai breur. Ze kieke noa 't vuurwerk. De horizon is jekluurd. Sjleëg sjalle durch de Nuijoarsnaat.
'Alle Jahre wider,' zeët d'r Friets. 'Hoffentlieg kanne vier dat nog döks zage.'
D'r Wiel nimt inne sjloek. 'Joa, hoffentlieg.'
In de sjtroas is jinne tse zieë. Hei en doa sjteet inne auto. 't Lit van d'r lampepoal sjiengt óp d'r nase makkadam. Tswai meëdjer kome aalofe. Hank i hank. Bij d'r lampepoal blieve ze sjtoa. Ze umerme ziech en puutsje. Innerlieg en lang.
'De ieëtsjte lu die vier zient in 't Nuijoar. Ze zunt jeluklieg,' zeët d'r Wiel.
'Hoffentlieg e leëve lang jeluklieg,' fluustert d'r Friets.
De jezichter van de meëdjer luete óp in 't vuurwerk boave hön. Ze lofe durch. Kót teëjenee. De erm uvver de sjouwere.
De tswai breur kieke nog ing tsiet eroes. Noa 't sjilderij woa de meëdjer jraad oes-jelofe zunt. D'r lampepoal, d'r nase makkadam en 't vuurwerk in de loeët.
De jlazer tietsje teëjenee.
'Jelukzieëlieg Nuijoar broor.'    
'Jelukzieëlieg Nuijoar broor.'