2013jan IV
(laat u voorlezen!)

 

Rechene en sjrieve


D'r Lou hauw e iedee. In 't joar dat e vunnefenzessieg weëd wil e nog ins mit de auw  klassekamerade bijenee kome. Inne oes die klas, d'r Bert hauw e al ins mit ing vasteloavend  jetróffe. Deë woar doavuur tse vinge um an e treffe mit tse wirke. E joar lang hant ze adresse jezoeët en aajesjraeve. De mieëtste hant ze kanne vinge. Noen is 't zoeë wied. D'r jroeëse daag van 't treffe. Tsezame sjpatsere ze nog ins durch de noabersjaf oes hön kingertsiet. Ze vertselle, laache en zunt óch sjtil. Hön jesjiechten zunt jekluurd mit vräud va ing werm erinneróng an de kingertsiet. Mar óch mit leed va nit mieë zieë. Va kwied zieë en nit mieë kome.
Noa d'r sjpatseerjank zitse ze bijenee an d'r kaffedusj. D'r dokter neëver d'r koelman. D'r kuunsler en d'r bekker. D'r vrachwaanchauffeur, sjoeëlmeester, sjriener, murer, sjnieder, ingenieur, moezieker. Ze vertselle mit ee en loestere noa ee. E wiechtieg sjtuk van hön leëve leëft óp.  
An de moer hingt ing jroeëse klassefoto. Ze zitse en sjtunt in drei rije óp de foto. D'r neëver sjteet d'r meester Derksen. Heë is al ing tsiet doeëd.
Vuurdat ze noa heem junt, sjtelle ze ziech rónk de foto an de moer. Ing nui foto weëd jemaat. Vruier en noen. Oeëts hant ze rechene jelierd en sjrieve. Doa hant ze nog sjpas va. De foto krient ze digitaal heem jesjikt.