2013meetsII(laat u voorlezen!)

 

 

De kroeënekrane


Fietsere vare verbij. De reër drieëne. Hei en doa likt nog jet sjnei. Plekkerieg dik. Drekkieg sjwats. Sjtreumt i pratsj. Wasser druupt.
De zon sjiengt. D'r foto-apparaat jeet mit. De temperatoer kan me nit kniepse. Waal jet vrugjoarklure tseje. En vuural 't jeveul, woamit 't knuupje i-jeduid weëd.
Me wil óprume, d'r sjtoep kere. 't Tsimmer tappetsere. De jardienge waesje. D'r teppieg oeskloppe. En vuural eroes joa. Wie kaover in de wei. Peëd sjneure.
D'r letste winktermaes noa d'r hoof. D'r sjtal weëd aajesjtraeche.
De matratse an duur. Bedwaesj hingt tse lufte oes de vinster. Jods-jedank.  't Is vrugjoar.
Mit e sjteulsje hingenum in de middiegzon. De sjtroale keure 't jezich. En da. Hoeëg in de loeët. Va wied hoeët me ze al aakome. De kroeënekrane. Ze vleie uvver in ing V van vrugjoar. Ing V va vräud. Ze raeste effe vuurdat ze wieër vleie noa 't norde. Um naester tse bouwe.
De kroeënekrane
Inne vräudesjrai.
't Weëd vrugjoar.
 

kroeënekraan – kraanvogel