2013meetsV(laat u voorlezen!)

 

Sjwöarde-kraf


D'r koer hat e lidje jezónge in 't Kirchröadsj plat. 't Bevilt de lu in de kirch. 't Is inne ainfache zamsdieg durch 't joar. D'r Frans zitst óch in de kirch. Zoeë döks kunt e nit, mar went e jeet zetst heë ziech urjens hingenaa. Hu is d'r joardeens va ziene noaberman. D'r kaploan zeët, dat e 't sjun vingt wen lu noa jen kirch kome. Hu zunt vöal joardeenste. Doarum hant mieë lu wie jemindlieg d'r waeg noa de kirch jevónge. 'Dat woar óch bij d'r Jezus zoeë,' zeët d'r kaploan in de preëdieg. 'Vuur jidderinne sjtong bij hem de duur sjpannewied óp. Zoeë óch de duur van de kirch.'
Mit muite kan d'r Frans ziech ihaode. 't Lifste hauw e wille róffe: 'Jidderinne kaploan? Eri darf jidderinne kome. Mar nit an d'r dusj zitse.'
Dat ónreët deed 'm kaoche. Heë hat e homofiel kink. Vuur dem is jing plaatsj an d'r kómmeliejoeënsdusj. Wen de kómmeliejoeën oes-jedeeld weëd, jeet d'r Frans eroes. Heë wil mitaese wen zie kink neëver hem darf zitse.
An duur kiekt e eróp noa d'r kirchtoere. Mit Wiese Donnesjdieg junt de klokke voet. Noa Rome. Poasjzamsdieg kome ze tseruk. Mit d'r zeën van d'r nuie Paus. Zouw ziech jet endere in de kirch?  
Óp d'r televies ziet d'r Frans d'r paus sjtruuchele. Heë vilt bauw óppen eëd. Kunt nit los van de sjwöarde-kraf. D'r Jezus hauw doa jing muite mit. Heë sjtiejet óp um alle lu tse kanne zieë.
Heë zeënet alle lu. En jong mit ze an dusj.


sjwöarde-kraf – zwaartekracht
sjtruuchele – struikelen