2013aprilIV(laat u voorlezen!)

 

 

Könnikssjpel

Bij de sjoeël is de vaan oes-jesjtaoche. Roeë wies blauw wingt in d'r wink. Boave an d'r vanesjtek hingt inne oranje wimpel. Hu sjpieële de kinger  't Könnikssjpel. Ze hant ing oranje kroeën jemaad. Ze drage  die óp d'r kop. I jruupjer trekke ze rónk. Va sjpel noa sjpel. D'r tusjedurch krient ze kóch en liemenaad. Oranje jekluurd.
Óp d'r sjpieëlplai is jroeës de landkaat va Nederland jemoald. De kinger sjtelle ziech  óp de kaat. Ze zinge en danse mit vöal plezeer hön Könnikslid. Alle jroepe van de sjoeël sjrievete e paar rejele vuur 't lidje.
D'r jroep deë 't sjpel jewonne hat, darf noa vure kome. Ze krient ing sjup um e laoch tse jrave. Midde in de landkaat weëd inne boom jeplantst. D'r Könniksboom. Ing brónze plaat mit inne oranje rank weëd bij d'r boom jezatsd. Doa- óp sjtunt oes 't lidje de ieëtsjte rejele van 't refreng.
iech plants 'ne boom
oes miene droom
frisj jreun nui
mit oranjeblui
De kinger junt noa heem. Ze hant ziech jód je-amezeerd. Jenauw wie nog mieë kinger i Nederland.
Óp d'r sjpieëlplai waast inne boom. Midde in 't land. Deë de tek oessjleet uvver 't janse land.
Inne boom va vräud. Vuur jans jet kinger. Vuur jans jet daag.