2013maiI(laat u voorlezen!)

 

Verrekieker


In de jongenssjoeël va vruier zunt de lokale verbouwd. Me hat inne zaal d'rva jemaad. Uvver d'r auwe sjpieëlplai lofe jet lu. In inne ek sjteet d'r Wiel Hansen. Heë kiekt óp de oer. 't Is vunnef vuur ing. Um ing oer vingt  e fes aa. D'r kammeraad van d'r Wiel Hansen hat hu fes. Heë hat ing kaat van 'm kraeje.
'Iech zouw 't sjun vinge wens te óch kuems, Wiel. Doe huets doa natuurlieg óch bij,' sjteet óp de kaat.  
En zicher dat wat óp de kaat sjteet is vuur d'r Wiel reë um tse kome. Oes jewunde is e vunnef menute tse vrug. Óch al weest e dat zienne kammeraad wal ins tsing menute tse sjpieë is. Dus 't kan ing viedel sjtond wade weëde. En dat hat e d'rvuur uvver. Zoeë kan e vanoes d'r ek van d'r sjpieëlplai de rouw jenisse en erinnerónge óp ziech i losse wirke.
Tsezame hauwe ze in d'r zaal van de sjoeël e tejater jehat. Óp inne jouwe daag zaat ziene kammeraad: 'Wiel, wits te woa-i iech zin i han?'
Vuurdat d'r Wiel hauw kanne zage: 'Nae, dat wees iech nit,' zaat d'r kammeraad: 'Vier vange mit e tejater aa en dat dunt vier in ing wieëtsjaf.'
D'r Wiel kieket hem doe aa. En dat woar zoeëjet wie joa-knikke. Doabij  tejater en wieëtsjaf, dat loog hön wal, de tswai kammerade. D'r Wiel Hansen en d'r Wiel Klinkeberg.
Ze kenne ziech al jans jet joare. Wat d'r inne nit wees, wees d'r angere wal. Urjens kunt dat bijenee. Vuur hön woar dat 't tejater dat jedeuft woeët mit d'r melodiesje naam ''t Klinkt'.
Ze hant vöal succes jehat. Pries jewonne en jouw recensies kraeje. En wie jiddere artiest va naam hant ze óch ing sjleëte kraeje.  Evver jraad deë journalist deë houwet d'r naal óp d'r kop wie heë sjrievet, dat de tswai Wiele mit 'beide benen op de grond moeten staan.' Dat woar en is noen jraad wat ze nit wille, 'met beide benen op de grond staan'.
Ze wille sjweëve. E bis-je boave de eëd. D'r zichere jrónk loslosse. Jing plat jetroane weëg joa. Wied voet jenóg um tse kanne dreume. 't  Ónzichere vuur 't zichere neëme. Doa loog óch 't succes van hön tejater.
Óngertusje sjleet de klok in d'r kirchtoere ing oer. De duur van d'r zaal jeet óp. Jenauw óp tsiet. D'r Wiel dinkt: 'De tsiete endere ziech.'
Heë lieët de lu vuur ziech eri joa. Effe nog jet dreume. Da holt e ing enveloppe oes de taesj. Doa-i zitst d'r dreide daag. D'r daag va hön tswai. Ze hant noeëts  tsezame ieëtjste, tswaide krisdaag, of de daag van de angere feste jevierd. Nea, ze vierete ónger hön tswai ummer inne van de daag d'rnoa. Ze neume 't d'r dreide daag. En hu kriet d'r Wiel Klinkeberg  d'r dreide daag va zie fes jesjenkt. Dat hat d'r Wiel Hansen óp de kaat jesjraeve. Heë hat e sjpenke draa vas-jesjtaoche. Doa boemelt inne verrekieker aa. Um óp de kap tse sjtaeche. Jenauw wie de eldere vruier mit sjpenker oes d'r Schwarzwald, Drachenfels, Monschau óp d'r sjpatseerhót rónklofete.
Inne verrekieker. Nit um wiedvoet kótterbij tse hoale. Inne umjedrieënde verrekieker. Um kótbij wiedvoet tse bringe. Noa d'r horizon. Noa de bank um tse raeste óp d'r dreide daag.
Ze kieke ziech aa de tswai Wiele.
Tswai moal klinkt 'Dank'. 'Dank'.