2013maiII(laat u voorlezen!)

 

Oranje


Je-ermd sjpatsere ze noa d'r maat. 't Tsiebiel mit d'r Max. Hu hant vöal lu vrij. De jesjefter zunt tsouw. 't Is könnejinnedaag. D'r maat is vol va kinger. Ze sjpieële sjpelsjer. Ing harmonie sjpilt. De zon sjtroalt. De terrasse sjtreume vol.
't Tsiebiel en d'r Max hant jraad heem óp d'r televies d'r nuie könnik en könnejin jezieë mit hön kinger. Mit troane in de oge hant ze jekaeke. Nit dat ze zoeë könniks-jezonne zunt, mar mieë mit de erinneróng an de vruier tsiete. D'r zenger Herman van Veen hat e lidje jesjraeve vuur 't fes. Doa-i besjrieft heë 't zelfde jeveul. 't Jeveul va vruier heem. De bevrijding. Ze zunt wal noa d'r krig jebore, mar ze zunt wal ópjewase mit de vräud va jinne krig mieë. D'r angs uvverwonne. Va vliejer in de loeët. Bomme en koeëjele. Daag en nate in d'r kelder. Vreëm tsoldate in de sjtroase. 't Jeveul van ónmacht. Evacuatie. Jiddes joar droge de jonge heem óp könnejinnedaag oranje sjerpe en de meëdjer oranje sjutselsjer mit oranje sjtrikke in de hoare. De rollere en fietse woeëte mit roeë wies blauw crêpe-papier jetseerd. De vaan oes-jesjtaoche. 't Fes va vrid en noeëts mieë krig.
't Tsiebiel en d'r Max hant ziech e oranje sjpenke ópjesjtaoche. Inne man en vrauw van e joar of vóftsieg lofe langs. Ze jrielaache. D'r man rauwelt in d'r sjnauts. 'Wat inne zeek.'
De vrauw kiekt noa heure man eróp. 'Joa, doe has reët iech loof nit mit dat sjtom oanje rónk. Dat is jet vuur kinger.'
't Tsiebiel en d'r Max blieve sjtoa en kieke ze noa.
'Kinger maache jinne krig. Dat is jet vuur jroeëse lu,' zuët d'r Max.
'Oranje bove,' zingt 't Tsiebiel. 'Leve de kindertijd.'