2013maiIII(laat u voorlezen!)

 

Veronica


D'r tellefong kliengelt. D'r sjoeëlmeester va vruier nimt óp.
'Daag meester, hei mit 't Karolien.'
'Daag, Karolien, dat is ing tsiet jeleie. Wie jeet 't mit diech?'
'Jód en mit uuch?'
'De joare junt tselle, Karolien.'
'Bij miech óch, meester. Iech bin al in de vóftsieg.
''t Is effe sjtil. Mieë wie vieëtsieg joar jeleie zoos 't Karolien bij hem in de klas. Heë woar doe vuuraa in de tswantsieg. En noen noa al die joare. Vuur hem nog ummer e kink. 't Karolien.
'Iech bellet ejentlieg óp, natuurlieg um tse vroage wie 't mit uuch jeet, mar vuural um tse zage dat 't mit 't Veronica nit jód jeet. Iech han 'm mit ziene man in 't sjpetaal jetróffe. 't Weëd nit mieë besser.'
't Is werm effe sjtil. D'r meester nimt ziech de tsiet um dat in ziech óp tse neëme. Óch 't Veronica zoos in die klas. Heë hauw inne jouwe band mit die klas.
'Zouwe, vier 'm kanne bezukke?'
'Dat wool iech uuch vroage of uur mitjongt. Het zouw 't sjun vinge um uuch nog ing kier tse zieë.'
'Natuurlieg Karolien. Zouwe vier mörjemiddieg joa?'
'”t Is jód, iech kom bij uuch langs. Um tswai oer.'
Doa junt ze da, d'r meester en e kink oes zieng klas va vruier. Ze hant inne sjtroech blomme jejole.
't Veronica vruit ziech hön tswai tse zieë. 't Zitst bij ziech heem an inne dusj in 't tsimmer. Jetseechend durch de krankheet. Kalle jeët nit mieë jód. Ze hant 't uvver van al. Uvver vruier mit jouw erinnerónge. Uvver hu. De pieng van de krankheet. D'r kótte waeg deë nog vuur 'm likt. Jedrage mit de vräud va vruier tsiete. Wen ze werm noa heem junt, kalle ze aaf tseruk tse kome. Mit anger kinger oes die klas. 't Veronica hat inne jroeëse laach i zie jezich. 't Duit d'r meester mit sjpas teëje ziech aa.
An duur lofe d'r meester en 't Karolien e sjtuk sjwiejend neëver ee. 't Woar inne middieg uvver vruier en vuural uvver hu. Uvver dinger die blieve in 't leëve. Die me tsezame hat beleëfd. Sjun um tse dele. Die diech drage óp d'r daag va hu. Binnekóts zient ze ziech werm. 't Karolien zeët noen teëje d'r meester: 'Piet' en sjprikt 'm aa mit diech. Vrundsjaf is mieë wie respekt.  
D'r Piet laacht ins. 'Karolien, wie aod tse óch bis, doe bliets vuur miech 't kink oes de klas va vruier.'
Óch 't Karolien laacht. 'En doe d'r meester,' zeët 't.