2013joenieI(laat u voorlezen!)

 

D'r jaad


't Rent. Dat is jód vuur d'r jaad. Maireën lieët wase. D'r Pitter zitst ónger d'r sjop in inne jadesjtool. Heë drinkt ing tas tieë. Zieng vrauw hat 'm jraad jezatsd. Jetrókke va muntbleer oes d'r jaad. Óp d'r dusj sjteet ing sjóttel mit cake. 't Syl de doater  hat 'm jebakke. Mit ze dreie zitse ze bijenee. Ze drinke tieë en aese cake. D'r oesblik óp d'r jaad. Woa 't jreuns ópkunt oes jen eëd. De sjtekke aneejebónge wade óp de boeëne.
D'r Pitter wiest mit inne jeboage vinger noa de naeskes-jer van de kieësmuuts-jer en eëstere. Zoeëjaar ing kas vuur de beusj-ule. Heë jenist 't vrugjoar. Sjluust de oge. 't Voeëjelfleute jieët 'm rouw. Da sjteet e óp. Leuft lanksaam uvver 't pad d'r jaad eraaf. Tusje kroede, rabarber en kröp sjlaat. Hingenaa is inne vijver. Vol va wasserleëve. Kikkere, salamandere. Ziene blik keurt 't wasser. Lielieëje in d'r knop. Ze wase häusj in d'r daag.
D'r jank van d'r Pitter jeet ummer mieë mit in d'r sjrit va ziene jaad. De kraf va sjuppe, zieëne, oogste weëd waas va sjtengele en bleer. Heë kiekt ins rónk. Jenist ziene jaad. Da sjpatseert heë tseruk. Wiesend noa blomme. D'r reën keurt 'm. In hem waast vräud en dank. 't Leëve is vuur hem e jesjenk. Oes-jepakt in d'r jaad. Mit tieë va zieng vrauw. Cake va de doater 't Syl.
D'r Pitter zetst ziech in d'r sjtool. Effe nog. Da is d'r sjtool leëg. Vuur ummer leëg. Mar ziene jaad ónendlieg lang.