2013joenieIV(laat u voorlezen!)

 

NK


Zamsdiegmörje zitse d'r Felix en 't Siesie in d'r jaad vuur hön hoes. De jadesjteul oes-jeklapt. Dierek kome de rennere vuur de ieëtsjte moal lang. Ze hant ziech jevräud. De Nederlandse Kampioenschappen bij hön kót langs d'r vuurjaad. 't Hoes likt e sjtuk hoeëjer wie d'r weëg. Ze kanne de rennere jód zieë. De ieëtsjte motore kome aavare. De sjtim van inne reporter klinkt. Ze kunt kótterbij. 'Een groot peloton,'  ruft e.
In loeët hingt inne helikopter. Mit vöal sjandaal. Auto's toete. Mit hoeëje sjnelheet vare ze langs. De poliesemotore kome. De lampe junt oes en aa. D'rhinge inne auto mit e jroeës drei-ekkieg verkieërssjlid óp 't daach. 'Wielerkoers' sjteet dróp.
D'r Felix sjuuft noa vure óp d'r sjtool. Doa kome ze. 't Siesie klatsjt in de heng. 't Peloton zoest i bónkte klure langs. 't Siesie sjteet óp. 't Jeet noa de kuche. Doa leuft d'r kaffieë durch in d'r apparaat. In de ieskas ligke sjink en kieës vuur de de bruedjer. De eëpelsjlaat in inne jroeës kómp. En flesje beer.
Mit jidder rungde weëd de ieskas leëjer. D'r Felix en 't Siesie jevulder.
Wen ing tsiet jinne renner mieë langs kunt zeët d'r Felix: 'Siesie, iech jeleuf dat inne jewonne hat.'  
Heë pakt de hank van 'm vas. 't Siesie laacht ins.
'Besjtimd vier tswai,' zeët 't.