2013joenieV(laat u voorlezen!)

 

Kloar


'Kiek, Loewie, vier junt allenäu doeëd. Vrug of sjpieë, ins jeet ós de pief oes.'
'Dat wees iech, Hennes. Mar iech wil nog effe d'rmit wade.'
D'r Loewie en d'r Hennes zitse neëveree óp ing bank. Wirklu plantse blomme in jroeëse bek. Ze kieke d'rhin. Binnekóts vingt e jroeës moeziekfes aa. Doarum weëd de sjtad fain jemaad. Blomme, vane, lampe.
'Vier hant al jans jet moeziekfester mitjemaad, wa Loewie.'
'Doe zeës 't. Iech kan miech 't ieëtsjte nog jód herinnere. I eenenvóftsieg.'
'Joa, doe zoge vier vuur de ieëtsjte moal moezieker oes anger leng.'
'Nieëkste waech is 't werm zoeë wied. De vurrieje kier daat iech bij miechzelver: Loewie, zouw dat 't letste moeziekfes zieë?'
'Auwwie Loewie, maach diech toch jing jedanke. Doe móts de feste ummer viere, alsof ze de letste zunt. Dat maat sjpas. En kunt nog jet d'rhinger, da is dat sjun mitjenoame.'
'Has te dat nit jezieë  óp d'r televies? Doa is inne dokter deë hat jet oesvónge woamit de lu hóngedtswantsieg joar kanne weëde.'
'En wat da?'
'En wat da? En wat da? Wits te wievöal moeziekfeste vier nog mit kanne maache?' 'Mar óch da, Loewie, kunt ins 't letste fes. En weë wees wie vier da d'rbij lofe.'
De wirklu zunt veëdieg. De blombek ee bónk kluresjpel.
'Sjun wa Hennes.'  
'Joa, Loewie. De blui va dis joar. Losse vier 't noen jenisse.'
Ze sjtunt óp en junt noa heem. Hu is d'r langste daag. D'r Hennes zitst i ziene jaad tse leëze. Zoeëlang wie 't kloar is. Noa hu weëde de daag kótter. Evver d'r Hennes bliet leëze. Heë jeet mit 't lit mit. 't Bliet vuur hem kloar.