2013joelieI(laat u voorlezen!)

 

 

Klapsjteulsje


Ze zitse neëveree in hönne vuurjaad óp klapsjteulsjer. 't Troed mit de heng jevauwe. De erm uvveree, d'r Jer. Ze bekieke ziech 't leëve an duur. Dis joar is werm 't jroeëse moeziekfes in de sjtad. Alle feste hant ze in de aafjelofe joare mitjemaad. Zoeëjaar 't ieëtsjte, doe woare ze nog kink. 't Is hön bijblaeve. Vane hónge an kabele uvver de sjtroase. Oes lautsjpraechere a lampepöal sjallet moeziek. De kinger sjrievete autonommere óp van auto's oes anger leng. Kapelle trókke durch de sjtad. Ze maachete rónkjeng. I hoes hauw mennieje famillieë moeziekante als jas. Moeziekante oes de janse welt woeëte zoeë e paar daag óngerbraat. 't Troed en d'r Jer jónge trui noa d'r moeziekconcours in 't foesbalsjtadion. Ummer nome ze de klapsjteulsjer mit. Vuur de konzeëte in de tent jole ze ziech óch wal ins ing kaat. 't Oavends woar 't park jekluurd mit lit. Ze vónge 't sjun um doa rónk tse sjpatsere.
Noen is 't sjtadion modern. Klapsjteulsjer broecht me nit mieë. De konzeëte zunt in ing hal. De sjtad sjteet waechelang óp d'r kop. Daag in en oes is óp alle meuglieje plaatsje jet tse doeë. Vöal lu óp de bee.
Vuur 't Troed en d'r Jer junt de joare tselle. 't Lofe nit mieë zoeë jemekkelieg. In hönne vuurjaad is nog plaatsj vuur de klapsjteulsjer. Hu óp mondieg zunt jing óptritte. De tieëke tsouw. Hu is 't hönne daag. Ze jenisse de rouw. Woa hön moeziek klinkt.  
jas – gast