2013joelieIII(laat u voorlezen!)

 

 

't Park


Óp d'r maat kan me uvver de köp lofe. Doa sjpilt inne jroeëse band. De sjtiemoeng sjiegt. De drankpennigke rolle. 't Beer sjtreumt. D'r Jer en 't Troed maache inne sjpatseerjank. Ze wille jet mitkrieje van 't moeziekfes. 't Is inne werme oavend. Mar ze kome nit durch de lu. Ze drieëne ziech um.
'Da drinke vier ós heem jet,' zeët d'r Jer.
'In 't park is óch jet tse doeë. Zalle vier doa ins joa kieke,' sjtelt 't Troed vuur.
Durch de sjtroase noa 't park lofe jet lu. Mar 't is tse doeë. Moeziek klinkt hinger de beum en sjtruuch. Ing vrauw en inne man zinge. 't Zunt lidjer die 't Troed en d'r Jer an vruier dunt dinke. 't Klinkt vrundlieg. Banke sjtunt vuur de buun. Doa zunt  zitsplaatsje jenóg. Róngserum zunt tieëke en ing tent um jet tse aese. Lu sjtunt en zitse. 't Weëd kreftieg mitjezónge. 't Troed hat sjpas. Bij  e buudje holt d'r Jer ziech jet drankpennigke.
Lanksaam vilt d'r duuster i. De lampe junt aa. 't Keult aaf. Óp de buun sjpilt de moeziek i jekluurd lit. In 't park zunt ummer winniejer lu. Mar 't Troed en d'r Jer hant 't nit duch. Ze zitse óp de ieëtsjte rij. An d'r sjloes van d'r oavend bedanke de moeziekante ziech bij hön en sjpille nog e lidje sjpetsiejel vuur 't Troed en d'r Jer. 'Wen die moeziek sjpielt'. De tswai klatsje. Noen bemerke ze, dat ze nog alling zunt. Ze pakke ziech bij d'r erm. De moeziekante winke. 't Woar inne sjunne oavend. Ze lofe durch 't park noa heem. 't Lit sjiengt. De fonteine klattere. Va wieds sjalt de moeziek óp d'r maat. 't Troed en d'r Jer zinge vuur ziech 't letste lidje. 'Wen die moeziek sjpielt'.
't Is hön moeziekfes.