2013joelieIV(laat u voorlezen!)

 

 

Druegwoeësj


Óp d'r kuchedusj ligke ing tuut mit bruedjer, bótter, peks-jer sjink en kieës. 't Troed sjniet de bruedjer durch en sjmiert ze mit bótter.
'Kans te bij dat werm weer nit besser druegwoeësj dróp doeë,' vroagt d'r Jer.
'Iech zörg wal dat ze keul ligke.'
'Troed, vier darve doch jing keulboxe mitneëme noa 't sjtadion.'
'Dunt vier óch nit Jer. Iech han ing keultaesj en doa don iech keul-elemente i. Taesje darve waal mit eri.'
Doa junt ze da. Noa 't sjtadion vuur 't moeziekfes. Ze drage de taesj tusje hön i. Zoeë sjwoar is ze. Vol mit bruedjer sjink en kieës, flesje wasser, kumpjer mit eëpelsjlaat, beks-jer yoghurt en peks-jer drinke. De zon sjteet óp d'r huekste pónk. 't Is sjnikhees. D'r Jer leuft d'r sjwees langs d'r kop. Va hits mar óch va zörg. Wen dat mar jód jeet mit die sjwoar taesj durch de kontrol. Mar 't jeet jód. Ze hant kate vuur hoeëg óp de tribuun. Zoeë zitse ze in d'r sjatte en wen 't zouw reëne, zitse ze drueg.
De ieëtsjte harmonie kunt jenauw óp tsiet 't veld óp.
'Wat sjun,' ruft 't Troed.
D'r Jer klatsjt i jen heng.
Dat zalle ze nog döks doeë deë middieg. De tswai jenisse van de moeziek en de show. Oes alle dele van de welt. 't Jeet wie inne roeë droad durch hön leëve. 't Moeziekfes.
Teëje d'r oavend junt ze noa heem. De zon zakt an d'r himmel. 't Troed dreëgt de taesj. Mit tuete, kumpjer, beks-jer, peks-jer en flesje. Allenäu leëg.
Heem zetse ze ziech in d'r jaad. In de klapsjteulsjer. 't Is nog nit vöal aafjekeuld. D'r Jer drinkt ziech e keul beer. 't Troed e jlaas wien. Óp inne telder ligke sjtuks-jer druegwoeësj. Die hilt ziech jód. Jenauw wie 't moeziekfes. Bis uvver veer joar.