2013aujoesI(laat u voorlezen!)

 

 

Jezóndheet


End joelie woare e paar keul daag. Mar noen in d'r aavank van d'r aujoes werm vol dri. Hitsewelle.
'D'r zommer kunt in de joare,' laacht d'r Toeën.
Óp de hese daag sjteet e al um zes oer óp. Zoeë is e vuur de jroeëse hits werm heem. Heë sjmiert ziech jód i mit zonne-öal. D'r mörje is nog keul. En sjtil. Dat letste jevilt d'r Toeën 't mieëtste. De rouw jieët e ieëwieg jeveul. D'r Toeën danst de pedale rónk. D'r dauw verdampt in de zon. D'r sjwees waast mit de temperatoer. Haoverweëgs zukt d'r Toeën ziech ing bank mit oeskiek. Wied kieke en dreume. Óngertusje lieët e ziech de bóttram sjmaache. De letste krummele sjpeult e voet mit wasser oes d'r drinkbecher. Heë hat d'r tswai mitjenoame. Jraad jenóg um nit oes tse drueje. Inne vuur d'r hinweëg en inne vuur d'r tserukweëg. Evver d'r letste drinkbecher drinkt e nit leëg. Verwaart ing rest wasser vuur heem. In d'r jaad waast werm de sjwatse sjtokroeës. Oeëts jezieënd durch zieng vrauw.
'Jezóndheet,' zeët e, went e 't wasser an de sjtokroeës sjud.
Heë sjud ziech jenauw wie e joar jeleie e beer i.
Zeët nog ins: 'Jezóndheet,' en kiekt eróp.