2013aujoesIII(laat u voorlezen!)

 

 

 

D'r Baraque


Doa junt ze da, de tswai Wiele. Tswai kammerade. Dat hauwe ze aafjesjproache óp 't fes va inne van de Wiele. 'Vier viere 't fes ónger ós tswai nog ing kier.'
Dat dunt ze dökser. De feste óp inne eje daag viere. Ze neume 't d'r dreide daag. Hu inne daag durch d'r Baraque Michel. Bij Eupe óp 't Belsj. Inne daag lang sjpatsere durch de natoer. In de rouw. Aaf en tsouw bejieëne ze inne of e paar sjpatseerjengere. Mar 't sjtuurt nit. Die zukke óch de rouw. Wiedvoet van de bewoeënde welt. Jee verkier. Los va motorekrach. Zoeëwied wie-ts te kieke kans polle jraas. Die winge in d'r wink. Hoare va miensjeköp. Die ópsjtaeche oes d'r veenjrónk. Vuur de Wiele inne sjtuuts um de vus neer tse zetse. Inne inkele sjrit zinkt in d'r sjloever van 't moeras.
Beum en sjtruuch sjtunt jesjpreid. 't Hoots nog sjwats jebrankd. Nui jreun waast frisj óp. De zon brent in de blauw loeët. D'r wink blieëst keul uvver 't vlakke land. Roesjt durch de dennebeum. Fluustert jesjiechte va verdwaalde lu. Ópjeluesd i nieëvel. Bejrave in d'r zómp. 't Veen waast mit tek en bleer. Sjluust de jeheme van de verlore lu.
Bij ''t kruuts van de verloobde' blieve de Wiele sjtoa. Bauw hóngedvieëtsieg joar jeleie sjtórve doa inne jong en e meëdje. D'r waeg kwiet in d'r nieëvel. Doeëdjevrore. Ze wole ziech verlobe. Blove vuur ieëwieg in de natoer. 't Kruuts waarsjauwt de lu. D'r Baraque is sjun, mar kan jevierlieg zieë.
De Wiele zetse ziech óp d'r rank van inne knuppelwaeg. Hoale bóttramme en tieë oes d'r rukzak. Ze aese en kalle jet. De wöad zunt oes-jezoeët. Ze jenisse de sjtilte. Doa-i klinkt hön sjproach. Oes-jeraest junt ze wieër. De zon uvver d'r huekste pónk. De sjritte danse uvver d'r kauwjoem turfjrónk. Ze sjweëve. Zoeë veule ze ziech. Sjweëve boave de wirkliegheet. Dat neëme ze mit noa heem. Inne daag in de natoer. De ónendlieje natoer. Dat is hön wirkliegheet. Doarum kome ze hei tseruk. De tswai Wiele.