2013aujoesV(laat u voorlezen!)

 

 

Sjterekieker


Mit d'r verjoardaag hauw d'r Jiel inne sjterekieker kraeje. 't Hauw wal ing tsiet jedoerd vuurdat heë 'm inee jezatsd hauw. 't Sjtong wal jód besjraeve, mar 't bild kroog e nit sjerp jesjteld. Ziene kammeraad d'r Piet kent inne deë vöal versjtank hat va sjterekieke. Deë hat 'm jód i-jesjteld. Dizzen oavend is volle mond. D'r sjterekieker sjteet in d'r jaad. Mit oafe mónk kiekt d'r Jiel noa d'r mond. E wónger zoeë sjun.
'Doa wil iech wal rónk lofe,' zeët d'r Jiel.
D'r Piet kiekt óch d'rdurch.
'Zouwe vier ins inne planeet zukke? Doahinge. Doa sjteet d'r Jupiter.' Heë wiest noa 't oste.
Ze drieëne d'r sjterekieker. Mar dat vilt teëje. Mieë wie inne dikke pónk zient ze nit. 'Dat hat d'r man van d'r sjterekieker óch jezaad. Vuur sjtere wieër voet, broechs te apate lenze,' zeët d'r Piet.
D'r Jiel laacht ins. 'Dat is jet vuur d'r nieëkste verjoardaag.'
Tsezame drage ze d'r sjterekieker eri. In 't tsimmer sjteet d'r televies aa. 't Nuits is dróp. Bilder va doeë lu zunt tse zieë. Jesjtikt. Jifjaas. Kinger mit d'r mónk óp. 'Sjreklieg. Wat ing welt,' sjoebt d'r Piet.
D'r Jiel lekt ing hank óp d'r sjterekieker. 'Iech jeleuf dat iech mar flot noa d'r mond jon.'
Heë jeet werm a duur.D'r mond sjiengt. Jód tse zieë. Oane lens.
Vuur d'r Jiel kótbij.