2013tsepI(laat u voorlezen!)

 

't Vieëdel - deel ee


Inne sjpatseerjank durch vruier, zoeë hauw d'r Wiel de jesjiechtens oes zieng kingertsiet jeneumd. Hu truft heë ziech mit tswai kammerade oes die tsiet. D'r Lei en d'r Lou. Óp d'r ek bij 't jesjef kome ze bijenee. Natuurlieg hat de tsiet hön je-enderd. Mar ze hant ziech nog döks jenóg jezieë. Vreëm zunt ze nit vuur ee. Doabij dele ze hön jesjiechtens. En d'r laach is 't zelfde blaeve.
't Jeet uvver ónduegd. Foesballe, fietserenne, de sjoeël, de kirch. Noen sjtunt ze óp d'r trefpónk va vruier. 't Jesjef woa ze sjnuuts jole. Kauwjoempleëtjer mit foesballere en fietserennere. Doa wirket e meëdje. 't Theia. 't Woar jet auwer wie de jonge va doe. En vuural vöal nietsjer. 't Droog kleier zoeëwie 't Brigitte Bardot. Sjtaof mit kling ruutjer. Bis aove de kneie. De hoare hoeëg jetoepeerd. De lippe jeverfd. Vöal parfuum. 't Theia, 't meëdje oes 't sjesjef. Vuur de jonge e klumpje. Ze kiekete ziech de oge oes. Bis de kirmes. Doe lofet 't Theia mit inne jong an de hank uvver d'r kirmesplai. Inne halbsjtarke. Vöal vet in de hoare. Ing piswel. Het sjiejet bij dem hinger óp d'r brommer. Inne Kreidler Floret. De jonge hauwe 't noakieke. Ze woare tse jreun vuur 't Theia. En hauwe alling mar inne fiets. Inne inkele huugstens mit versjnellinge.
'Wits te dat 't Theia 'de enige echte rondemis' van ós vieëdel is,' zeët d'r Lou.
D'r Wiel hauw de rungde van 't vieëdel jewonne. D'r Lou ploeët blomme i jen veld vuur d'r jewinner van de rungde. Heë hauw ziech bedaat, dat 't Theia de blomme zouw oesrikke. D'r sjwees bij d'r Wiel van 't fietse woar ópjedruugd. Mar noen brooch 'm d'r sjwees werm oes. Blue kieket heë vuur ziech oes. 't Theia koam wal an duur, mar blomme oesrikke dong 't nit. Bij de rennere woar d'r Wiel nommer ee. Nit bij 't Theia.
Noen sjtunt ze óp de plaatsj woa mieë wie vóftsieg joar jeleie de rungde jevare woeëd. Ze zetse e bild van 't Theia. 'De enige echte rondemis' van 't vieëdel.
E virtueel bild. Um mit rennerwöad tse sjpraeche.