2013tsepII(laat u voorlezen!)

 

't Vieëdel - deel tswai


D'r Lei, d'r Lou en d'r Wiel lofe durch 't vieëdel. Woa ze ópwasete. Ziech jroeës sjpielete. 't Lifste woare ze an duur. Bij de jonge um tse sjpieële. Ze dórve pas an duur, wen d'r telder leëg jejaese woar.
'Iech dong ummer kompot uvver 't aese,' zeët d'r Lou. 'Da waor 't nit zoeë hees. En kank iech flotter aese.'
An duur dórve ze nit aese. Ing bóttram dórf nit mit an duur. Die moeëts te heem aese. Alling de jonge van d'r plai, die dónge dat waal. Die ose nit mit kling sjtuks-jer. Die biesete e jans jroeës sjtuk droes , zoeëdat de reng van de bóttram uvver de bakke jónge. Ze hauwe jemindlieg da óch de bakke vol mit zeem.
Bij 't elderlieg hoes van d'r Lei blieve ze sjtoa. Doa hant ze jans jet sjtonde jefoesbald. De jaraasjpoats neëver 't hoes woar de jool. 'Lei sjtel diech in jool,' zeët d'r Wiel. De vrung van oeëts laache ins.  
E sjtuk wieër in de sjtroas is d'r kirkhof. Jesjiechtens rije ziech anee. Ze junt noa 't jraaf van 't Hetty. 't Woar e vrundinsje van elf joar. Oes 't vieëdel. 't Sjtórf durch inne ónjeluklieje val. 't Jraaf van 't Hetty is oes-jebluid. Ze kome tseruk um blomme óp 't jraaf tse plantse. Van 't Hetty. 't Vrundinsje oes 't vieëdel. E engele bild. Um mit himmelswöad tse sjpraeche.
Ze kome tseruk de vrung oes de kingertsiet. Um i  bilder tse sjpraeche. Umdat vruier bliet.