2013tsepIII(laat u voorlezen!)

 

Kuche


De tsiedónk likt óp. D'r Joeëhan sjteet vuuruvver. Heë sjtutst mit de erm óp de tieëk. 't letste nuits leëst e in alle rouw. I zie jesjef zunt jing konde. Ze weëde ummer winniejer. Doch jieët e 't jesjef nit draa.  't Is nog va ziene opa en doanoa ziene pap jeweë. Noa al die joare weest e nit angesj. Heë kan óch nit oane. D'r jeróch va vervloage tsiete sjnoeft e nog jiddere jesjefsdaag óp.  De joare vange aa vuur hem tse tselle. Jinne va zieng kinger wil mit 't jesjef wieër joa. Wat zouwe ze óch. In dis tsiet. 't Jelde óp internet nimt hank óp hank tsouw. Vuur d'r klinge jesjefsman is jee drueg broeëd mieë tse verdene. Heë maat ziech inne vinger naas an d'r mónk. Sjleet ing bladzie um.
'Sjpitsbove,' fluustert e, 'ummer d'r klinge man mósse ze han.'
De duursjel jeet. Ing vrauw kunt eri.  
'Mörje Joeëhan.'
'Mörje An.'
Effe kiekt e óp. Da leëst e wieër.
'Bis te de ieëlend van de welt an 't besjnautse?'
'Ummer d'r klinge man, An. Deë is 't duppe.'
Heë sjtelt ziech reët.
'Iech han jing sjpange mieë, Joeëhan. Has te nog e keëtje?'
'Wils te nit ieëtsj ing tas kaffe?'
De duursjel jeet werm. Inne man kunt eri.
'Mörje Sjeng. Doe has d'r kaffe jeraoche.'
'Doe zeës 't, Joeëhan.'
Ze junt durch de duur hinger de tieëk de kuche eri. De vrauw van d'r Joeëhan sjteet  bij de forneus.
''t Jesjef jeet jód hu,' laacht ze.
'Joa, vrauw,' laacht d'r Joeëhan, 'iech wirk miech kapot.'
Ze zetse ziech an d'r kuchedusj. D'r kaffe drinke ze mit inne laach in 't jezich.
'Iech dink dat iech inne tsettel in 't jesjef óphang,' zeët d'r Joeëhan. 'Doorlopen naar de keuken.'
'Dat zeës te jód Joeëhan, 't jesjef is de duur noa de kuche,' zeët zieng vrauw.
Heë reurt mit e leffeltje in de tas. Kiekt vuur ziech oes.
'Sjteul jenóg,' fluustert e.