2013tsepIV(laat u voorlezen!)


 

Berlien

Inne óngerbraoche sjal klinkt e paar moal. Ing blaeche sjtim zeët, dat de dure tsouw junt. D'r tsóg in de U-bahn vieërt aaf. De lu sjokkele óp de banke langs de zieë. Me kan lestieg mit de bee uvveree zitse. Alling in de ekke. Doa is sjtuuts. Mar dat zunt de plaatsje vuur lu die sjleët tser bee zunt. 't Weëd winnieg jekald. Vuural vuuroes jekiekt. Molle ónger de eëd. Wie blink óch. Krient jenóg mit. Potsdamerplatz. Ing trap umhoeëg. Tseruk in 't daageslit. 't Verkier zoest verbij. Lu in inne sjtroom. Óp sjrit en trit. Oane jroeëse tsouw. 't Sjalt in 't rónk. Evver me kan ziech versjtoa.
Berlien broest en zoest. Mar 't jieët óch rouw. Urjens is ze bekankd. Is ze vertrouwd. Berlien inne jroeëse koensplai. Mit jieëvele oes alle tsiete. De sjproach sjprikt nit van iech, mar ik. Een in plaatsj van ein
En plötslieg is 't sjtil. Mieë wie doezend blök. Jrieze beton. Druvverhin lofe jeet. Mar vuural d'rtusje durch. De Jude jevalle in d'r krig vinge hei hönne zokkel. Toeriste sjpieële eënsj in d'r doolhof van d'r doeëd. D'r tsóg ónger de eëd jeet wieër. Alexanderplatz, Kurfürstendamm, Brandenburger Tor. Bij d'r Reichstag sjteet ing lang rij. Hertha BSC  verluust va Stuttgart. 't Lit van 't Olympiastadion is va wied tse zieë. Uvver de Spree vare bote. Óp 't oavedek zunt de sjteul bezatsd. Foto-apperate kniepse.
En plötslieg is 't sjtil. De Bernauerstrasse. Reste van ing jeraese sjtad. Moere en jieter. Vus kniespere in d'r drek. Toeriste legke ing hank óp de sjting. Oes ing kauw tsiet. 'Ture sjliese'. Ónger de eëd jeet 't wieër.
Unter den Linden, Kaufhof des Westens, Charlottenburg. An de moer van 't sjtadhoes Schöneberg erinnert ing plakette an d'r Kennedy. Bij Checkpoint Charlie jeet e meëdje mit inne tsoldaat óp de foto. In 't Sonycenter bringt inne ober vrundlieg  tasse kaffieë.
En plötslieg is 't sjtil. De villa an de Wannsee. Hei woeët oeëts besjlaose alle Jude tse vermoade. Ing klas jong lu loestere mit andach noa hönne lierer. An duur reënt 't. Toeriste sjtaeche sjirme óp. 't Druupt troane. Ónger de eëd viert d'r tsóg rónk. Dure junt óp en tsouw. Daag in daag oes. De jesjiechte hingernoa.