2013oktII(laat u voorlezen!)

 

Auwwiever


D'r mörje is frisj. Nieëvelieg. De loeët is kloar. De zon koom tse zieë. Sjlaierwólke drieve uvver 't land. Wiese dröad sjpinne d'r mörje. Sjimmerdans va wiese wiever  Durchzichtieg. Jeveulens umsjtrengele. Jesjiechten jräuele. Fluustere.
'Has te 't jehoeëd?'
'Nae, wat da?'
En wat, dat is ónjewis. Vuur d'r vertseller. Óch vuur d'r loesterer. Mar d'r zoam is jesjträud i nieëvele. Waast in 't noajoar.
De nate weëde langer. D'r ieëtsjte naatsvraos. Vruie fietsere vare i lang bókse. Inne boer óp inne tractor vieërt verbij. Ullieg likt óp 't land. D'r jeróch drieft de weëg óp. Weë d'rva hilt kriet wasser in d'r mónk. De nieëveldraöd rafele. De zon wermt. De wiese wiever verdrueje. Oes-jedanst. Jeveulens blieve. Óch de jesjiechtens. Ze bluie. Vertseld in de zon. Óp inne werme noajaorsdaag.
Inne auwwieverzommer.