2013oktIII(laat u voorlezen!)

 

Scrabble

In de zommertsiet treffe zie ziech, de vrauwlu en manslu oes de noabersjaf um inne sjpatseerjank tse maache. Of ze junt e sjtuk fietse. Mar noen mit d'r winkter vuur de duur blieve ze dökser binne. Da weëde sjpelsjer jedoa. Ze zunt al óp leëftsiet. Natuurlieg hant ze 't uvver vruiertsiete, de klingkinger en de pensiejoeën.
'Bezuiniging,' ruft d'r Dris. 'Weë sjnapt doa noen jet va? Iech leës tswai tsiedónke jiddere daag. Bekiek d'r politiek óp d'r televies. En iech sjnap 't mar nit. Dierekture mit zek vól euro's a i-kome sjikke personeel noa heem. Um dat 't jeld  óp is. Zelver blieve ze zitse of krient inne 'gouden handdruk'. Iech sjnap 't nit. Bin iech doa tse dom vuur? 't Jeld is óp.'
'Dris,' zeët d'r Karl, 'doe bis nit tse dom. 't Is d'r leëftsiet. Vier hant ós tsiet jehat. En de tsiete endere ziech.'
An duur vleie vuejel mit jesjtrekte haös verbij. 't Miets wiest noa de vinster.
''t Is herfst. De vuejel trekke voet. In de natoer hat alles zieng tsiet.'
D'r Karl sjud mit d'r kop. 'Dat wits te nit. Wen 't klimaat nog mieë ópwermt, blieve die vuejel hei.'
'Iech sjnap 't nit,' zeët d'r Dris nog ins. Heë sjud 't düesje mit de scrabble-lettere um.
In d'r ek van 't zeëlsje tietsje de sjoelsjieve teëjenee. An d'r kaatdusj weëd mit ing voes  óp d'r dusj jehouwe. Bij d'r scrabble-dusj sjtare ze noa 't plenks-je mit de lettere. 't Miets kan 't woad 'moas' legke.
'Die 's' han iech nuedieg. Noen kan iech tsiet legke,' laacht d'r Karl. 'Sjnaps te Dris, wat iech vuur lettere noen óp 't plenks-je han?'
'Joa, Karl, dat sjnap iech waal. Tiet. Doa weëd jods-jedank nit óp bezuinigd.'
Ze laache hatslieg. Doa kieke zoeëjaar de keëtere van óp. Zoeëvöal krach zunt ze van de scrabbelere nit jewend.
An duur valle kasjtaie oes inne boom. E eechöarsje zammelt bukkeneus. Jenóg um tse aese. Nit mieë wie nuedieg. De res bliet ligke. Vuur angere.
Jenóg um tse uvverwinktere.
keëtere - kaartspelers

kasjtaie – kastanjes
bukkeneus – beukennootjes
eechöarsje – eekhoorntje