2013novIII(laat u voorlezen!)

 

Litsjpel

'Hu mósse vier ejentlieg sjwatse piete,' zeët d'r Dris.
Ze zitse werm wie jidder waech bijenee um sjpelsjer tse doeë. De lu oes de noabersjaf. D'r Karl kiekt 'm verwóngerd aa.
'Wat Sjwatse Piete?'
'Joa, dat wits te doch wal. Dat kaatsjpel. D'r Tsinterkloas is aakome. Has te dat da nit jezieë. 't Woar óp d'r televies.'
't Miets kunt eri en kriet dat jraad mit.
'Mieë klingkink, zaat al, oma darve vier bij diech d'r sjong ópzetse?'
D'r Karl deed d'r dekkel van 't dues-je mit de scrabble-sjting.
'Joawaal, han iech jezieë. Mar vier kenne de keëtere doahinge an d'r dusj sjleët de kate aafneëme.'
'De nieëkste waech nim iech kate mit. Da dunt vier Sjwatse Piete. Vings te dat
óçh nit, Miets?'
'Jód Dris, da nim iech printe mit.'
'Sjun Miets en doe da Karl. Wat vings doe?'
'Iech ving 't priema, mar doa is nog jet. Doa weëd vertseld, dat me d'r Sjwatse Piet jeet aafsjaffe.'
'Aafsjaffe?'
De anger tswai wisse nit wat ze hure.
'Joa, aafsjaffe. Sjwats is discriminerend vuur lu mit ing dónkele hoed.'
D'r Dris lekt hel ing hank óp d'r dusj.
'Wat inne ónzin. D'r Sjwatse Piet hat nuuks mit ing dónkele hoed tse maache. Dat is jet va jans lang jeleie. Zoeëjet wie d'r boeman. Evver deë woeëd verdreëve durch 't lit. Doa hat 't jet mit tse maache.'
D'r Karl deed d'r dekkel van 't scrabble-dues-je.
'Mar dat wees huetse daags jinne mieë. Ze wille de Piete klure. D'r Klure Piet.'
't Miets sjtelt ziech reët.
'Klure Piet? Inne jeële Piet, inne blauwe, inne jreune? Nae, wa!'
D'r Dris laacht ins.
'Bij de jeël Piete dinkt me aan Sjieneze. Bij blauwe en paarse a alkohol. En bij roze an Piete die oes de kas kome. Nae, los miech nit laache.'
't Miets jeet werm zitse.
'Nieëkste waech nim iech printe mit en weëd jesjwatse-piet.'
D'r Karl trukt ins de sjouwere óp.
'Miech maat 't nuuks oes, wie ze 'm neume. Vuur mie paat kan d'r däuvel 'm krieje.'
D'r Dris kiekt 'm mit jroeëse oge aa.
'Doe zeës 't Karl, d'r däuvel. Doa is 't oeëts mit aajevange. D'r däuvel hat 'm nit kraeje. Waal d'r Tsinterkloas.'
An duur betrukt de loeët. D'r wink fleut. Nieëvel drieft langs de vinster. 't Weëd duuster.
Binne is 't kloar. Werm. Jemuutlieg.
Wint  't litsjpel.