2013oktIV(laat u voorlezen!)

 

Winktertsiet
 
Ing tsiet vólt e ziech nit jód. D'r noaberman loos vuur hem 't hunke oes. Noen kan d'r Fried werm zelver joa. Heë is óp d'r berg. Veult ziech e sjtuk besser.
De rungde mit d'r Bobbie, zie hunke. 't Mörjens in alle Herjodsvrugde junt ze e sjtuk. 't Is wirklieg ing tsiet jeleie, zieng rungde mit d'r Bobbie. Doe woar 't nog kloar. Noen kunt de zon jraad boave d'r horizon oes. De daag weëde kótter. Zóndieg jeet de winktertsiet i. Da is 't 't mörjens werm vrujjer kloar. Mar 't oavends nog ieëder duuster. D'r Fried hilt va lang kloar. En sjpatseert 't lifste went 't ruiieg is. In 't appartement woa e woent is nog alles sjtil. Óch de winkelsjtroas. Doa vingt de rungde aa.
D'r Fried bekiekt ziech de etalaasjes. Bij 't fes-jesjef bliet e sjtoa. E Dirndlkleed hingt an inne hoak. Dat zal noa d'r oktober wal voet zieë. D'rneëver e sjpoeëk vuur Halloween. Óppen eëd sjtunt de Tsint Martienlampionne. Ing póp hant ze inne kloon aajesjtreuft. D'r elfde van d'r elfde kunt kótterbij. Óp e dusje ligke Pietemutsje en die van d'r Krisman.
D'r Fried laacht ins. De duuster tsiet van 't joar weëd jód i-jepakt. D'r kloon zal 't langste in de etalaasj blieve. Bis de vasteloavend. Ónversjaose. Winkterlit verkluurt nit. Verwaart 't vrugjoar.
D'r Fried leuft wieër. D'r Bobbie an de lieng. D'r sjtats kwispelt. Ruucht de mörjelóf.  Ónverpakt.