2013novV(laat u voorlezen!)

 

 

Ing inkel vlam

Ze woare zoeë vroeë, de mam en d'r pap. Hön ieëtsjte kink jebore. 't Bild va hön.  Jeliecht ziechzelver. 't Sjpel va jeneratsiejoeëne. 't Jieët e ieëwieg jeveul. Jebore an d'r sjloes van d'r winkter. 't Vrugjoar óngerweëgs. Vuejel oes 't zude.  
Hön doater kriet inne engelenaam. Um de vluejele oes tse sjloa. Tse drieve óp inne leefdes-oam. In de erm van de mam, d'r pap.
Óp inne vrugjoarmörje vleit d'r engel oes. Veersjer blieve hinger. Keure jedanke. Sjtrieële erinnerónge.    
Hu drieft 't  tseruk. 't Engelekink. Miepmöpvluejel in 't winktertsimmer. Sjtikt ing keëts aa. Vuur de mam wieër wie 't zude. 't Ónendlieje vrugjoar.
De keëts brent. 't Bejin van 't lit-fes. 't Lit va zieë. Va blieve. Jluiende vräud i troer.
Ing inkel vlam.
Jenóg um tse jedenke.
Um tse blieve.