2013novIV(laat u voorlezen!)

 

Plaatsj


Jister woare ze noa de sjtad jeweë. D'r Dólf en 't Astrid. Mit d'r pap en de mam. D'r Tsinterkloas koam aa. De kinger zient hem ejentlieg alling óp d'r televies. In 't dörp woeëne nog mar winnieg kinger. Doarum jong noa de zommervakans de sjoeël in 't dörp tsouw.  De kinger mósse noa ing sjoeël in de sjtad. Ze weëde jiddere daag jehold en braat mit ing bus.
D'r meester hat hön e nui Tsinterkloaslidje jelierd. Ze winke mit veëntjer en hant Sjwatse Piete mutsje óp. Tsezame mit hön eldere sjtunt ze langs d'r weëg. De kinger oes 't dörp. D'r Dólf en 't Astrid hant inne brif jesjraeve vuur d'r Tsinterkloas. 'Leve Tsinterkloas zouwt uur ós óch ins kanne bezukke  Vier woeëne wal wied van de sjtad. Mar misjien hat uur dis joar effe tsiet noa ós dörp tse kome.'
Ze jeëve d'r brif  an d'r Sjwatse Piet.
Wen ze werm heem zunt, sjpieële de kinger an duur. Ze hant plaatsj jenóg. Winnieg verkier. Mit vöal plezeer sjpieële ze bis de zon ónger jeet hinger de beum in d'r beusj. Oranjeroeë jekluurd. Ing printebakkeloeët.
Bij d'r Dólf en 't Astrid in hoes brent d'r hootskachel. Ze drinke werme sjokomel en aese printe. Vuurdat ze noa bed junt, zetse ze d'r sjong óp. Nog ee moal zinge ze 't nui Tsinterkloaslidje. An duur wurpt ziech d'r wink jet óp. Roesjt durch de beum. D'r mond kunt aaf en tsouw hinger de wólke oes. 't Dörp is sjtil. De kinger in inne depe sjlof. Durch de sjtroas viert e peëd. Hoefiezere klinke.
't Mörjens wisse de lu nit wat ze zient. An de sjoeëlpoats hingt e jroeës plakkaat van d'r Tsinterkloas.
'Mit miene verjoardieg kom iech noa uung sjoeël hei in 't dörp,' sjteet dróp.
't Nuits vertselt ziech flot rónk. Jans jet lu junt an 't werk um de sjoeël tse poetse en tse tsere vuur 't Tsinterkloasfes.
'Welkom Tsinterkloas in ós sjoeël,' sjteet in jroeëse lettere boave de poats.
t Janse dörp is oes-jelofe. Me zingt en danst. In de sjoeël is 't jemuutliech. D'r Tsinterkloas en de Sjwatse Piete vruie ziech.
''t Nieëks joar kom iech werm in ós sjoeël ,' zeët d'r Tsinterkloas. D'r Sjwatse Piet deed wal jet in d'r sjong vuur de sjoeël. Da kanne vier tsezame de sjoeël óphaode.'  
De lu oes 't dörp klatsje en laache. 'Ós sjoeël.' Doa zalle ze vuur zörje.
D'r Tsinterkloas viert óp zie peëd voet. De kinger sjpieële nog jet an duur.
Oane sjpieële jee liere. En sjpieële dat kanne de kinger in 't dörp.